یادداشت

کدام کمپانی عامل اصلی برکناری رئیس‌جمهور کره بود!!

کدام کمپانی عامل اصلی برکناری رئیس‌جمهور کره بود!!
دادگاه قانونی اساسی با تأیید گناهکار بودن رئیس‌جمهور کره در ماجرای دریافت رشوه غیرمستقیم از سامسونگ، خانم پارک را رسماً از قدرت ...

...

...

محل درج آگهی شما

رودررو

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم