شرف آباد یزد روستایی که نیمی از ساکنانش عضو کتابخانه هستند

شرف آباد یزد روستایی که نیمی از ساکنانش عضو کتابخانه هستند
اهالی این روستا آموخته‌اند که با تبادل کتاب‌ها پلی برای ارتقای فرهنگی و علمی یکدیگر باشند. ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم