چالش مانکن
چالش مانکن برای چه بوجود آمد ؟اشتباه ایرانی ها در مورد چالش مانکن!!! 29 آذر 1395

چالش مانکن برای چه بوجود آمد ؟اشتباه ایرانی ها در مورد چالش مانکن!!!

یزدفردا"چالش مانکن چرا و چگونه بوجود آمد ؟و هرکس در مورد آن قضاوتی دارد و بدون در نظر گرفتن فلسفه وجودی آن ،آن را حرکتی تفریحی می ...