وزیر امور خارجه اتریش
 ظریف با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد 26 دی 1394

ظریف با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد

...