سرتیتر خبری
وحشی بافقی
قصیده ای  از وحشی بافقی:.در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران:دل و طـبـعـی کـه مـن دارم اگـر دریا و کـان بـاشـد/یکـی جـوهر نثـار آید یکـی گـوهر فـشـان بـاشـد 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران:دل و طـبـعـی کـه مـن دارم اگـر دریا و کـان بـاشـد/یکـی جـوهر نثـار آید یکـی گـوهر فـشـان بـاشـد

...

قصیده ای  از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:الـــاهـــی تــــا زمـــیـــن بــــاد و زمـــان بــــاد/بـه حـکمت هم زمین هم آسـمان بـاد 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:الـــاهـــی تــــا زمـــیـــن بــــاد و زمـــان بــــاد/بـه حـکمت هم زمین هم آسـمان بـاد

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش شاه طهماسب:آنکه جـان بـخش و جـان ستـان بـاشد/لـطــف و قـهـر خــدایـگـان بــاشــد 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش شاه طهماسب:آنکه جـان بـخش و جـان ستـان بـاشد/لـطــف و قـهـر خــدایـگـان بــاشــد

...

قصیده ای  از وحشی بافقی:در ستایش امام دوازدهم «ع »:ســــپــــهـــر قـــصـــد مـــن زار نـــاتــــوان دارد/کـه بـر مـیـان کـمـر کـیـن ز کـهـکـشـان دارد 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش امام دوازدهم «ع »:ســــپــــهـــر قـــصـــد مـــن زار نـــاتــــوان دارد/کـه بـر مـیـان کـمـر کـیـن ز کـهـکـشـان دارد

...

قصیده ای  از وحشی بافقی: در ستایش حضرت علی «ع » 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی: در ستایش حضرت علی «ع »

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش پروردگار 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش پروردگار

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

...

قصیده ای  از وحشی بافقی:.در ستایش میرمیران:بـلـبـلـی را کـه هـمـین بـا گـل بـسـتـان کـار اسـت/بــی گـلـش دیـدن گـلـزار عـجـب دشـوار اسـت 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش میرمیران:بـلـبـلـی را کـه هـمـین بـا گـل بـسـتـان کـار اسـت/بــی گـلـش دیـدن گـلـزار عـجـب دشـوار اسـت

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:آن را کــه خــدا نـگــاهـبــان اســت/	از فـــتـــنــه دهــر در امـــان اســـت 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:آن را کــه خــدا نـگــاهـبــان اســت/ از فـــتـــنــه دهــر در امـــان اســـت

...

غزلی از وحشی بافقی:در ستاش میرمیران 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:در ستاش میرمیران

تــفـت رشــک ریـاض رضـوان اســت/ کــه در او جــای مــیـرمــیـران اســت ...

قصیده ای  از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:شـغـلـی کـه مـطـمـح نظـر کـیمـیاگـر اسـت/تـــحــصــیــل اتـــحـــاد صــفــات مــس و زر اســت 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:شـغـلـی کـه مـطـمـح نظـر کـیمـیاگـر اسـت/تـــحــصــیــل اتـــحـــاد صــفــات مــس و زر اســت

...

غزلی از وحشی بافقی:ای مرغ سـحـر حـسـرت بـسـتـان که داری/	این نـالـه بـه اندازه حـرمـان کـه داری 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:ای مرغ سـحـر حـسـرت بـسـتـان که داری/ این نـالـه بـه اندازه حـرمـان کـه داری

...

غزلی از وحشی بافقی:ای آنـکــه عــرض حــال مـن زار کــرده ای/	بـا او کـدام درد من اظـهار کـرده ای 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:ای آنـکــه عــرض حــال مـن زار کــرده ای/ بـا او کـدام درد من اظـهار کـرده ای

...

غزلی از وحشی بافقی:بــکــش زارم چــه دایـم حــرف از آزار مـی گــویـی/	تـو خـود آزار من کـن از چـه بـا اغـیار می گویی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:بــکــش زارم چــه دایـم حــرف از آزار مـی گــویـی/ تـو خـود آزار من کـن از چـه بـا اغـیار می گویی

...

غزلی از وحشی بافقی:از بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـی/	من چه کردم کاینچـنین بـی اعتـبـارم می کنی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:از بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـی/ من چه کردم کاینچـنین بـی اعتـبـارم می کنی

...

غزلی از وحشی بافقی:ای جـوان تـرک وش مـیـر کـدامـیـن لـشـکـری/	ای خوشا آن کشوری کانجا تو صاحب کشوری 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:ای جـوان تـرک وش مـیـر کـدامـیـن لـشـکـری/ ای خوشا آن کشوری کانجا تو صاحب کشوری

...

غزلی از وحشی بافقی:چو پیش نقش شیرین کوهکن عرض بـلا کردی/	اگـر ســنـگـیـن نـبــودی گـوش او فــریـادهـا کـردی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:چو پیش نقش شیرین کوهکن عرض بـلا کردی/ اگـر ســنـگـیـن نـبــودی گـوش او فــریـادهـا کـردی

...

غزلی از وحشی بافقی:کــردم از ســجــده راه تـــو جـــبـــیــن آرایــی/	سـر اقـبـال مـن و پـیـشـه گـردن سـایی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:کــردم از ســجــده راه تـــو جـــبـــیــن آرایــی/ سـر اقـبـال مـن و پـیـشـه گـردن سـایی

...

غزلی از وحشی بافقی:خـوش است چـشم بـه چـشم تـو و نگاه نهانی/	رسـالت دل و جـان سـوی هم ز راه نهانی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:خـوش است چـشم بـه چـشم تـو و نگاه نهانی/ رسـالت دل و جـان سـوی هم ز راه نهانی

...

غزلی از وحشی بافقی:مـرا زد راه عـشـق خــردســالـی/	از این نـورس گـلـی نـازک نهالـی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:مـرا زد راه عـشـق خــردســالـی/ از این نـورس گـلـی نـازک نهالـی

...

غزلی از وحشی بافقی:ای از گـــل عـــذرات هــر مـــرغ را نـــوایــی/	در هـر دلــی خــیـالـی بــر هـر ســری هـوایـی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:ای از گـــل عـــذرات هــر مـــرغ را نـــوایــی/ در هـر دلــی خــیـالـی بــر هـر ســری هـوایـی

...

غزلی از وحشی بافقی:مـن و از دور تـمـاشـای گـلـسـتـان کـسـی/	بـه نسـیمی شـده خـرسـند ز بـسـتـان کـسـی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:مـن و از دور تـمـاشـای گـلـسـتـان کـسـی/ بـه نسـیمی شـده خـرسـند ز بـسـتـان کـسـی

...

غزلی از وحشی بافقی:آتــشـی در جـان مـا افـروخـتـی/	رفتی و ما را ز حسرت سوختی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:آتــشـی در جـان مـا افـروخـتـی/ رفتی و ما را ز حسرت سوختی

...

غزلی از وحشی بافقی:چـه دیدی ای که هرگز بـد نبـینی/	که سوی مبـتـلای خـود نبـینی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:چـه دیدی ای که هرگز بـد نبـینی/ که سوی مبـتـلای خـود نبـینی

...

غزلی از وحشی بافقی:چـه خوش بـودی دلا گر روی او هرگز نمی دیدی/	جـفـاهای چـنین از خـوی او هرگـز نمی دیدی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:چـه خوش بـودی دلا گر روی او هرگز نمی دیدی/ جـفـاهای چـنین از خـوی او هرگـز نمی دیدی

...

غزلی از وحشی بافقی:گر طی کنم طریق ادب را چه می کنی/	رانـم دلـیر رخـش طـلـب را چـه مـی کـنی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:گر طی کنم طریق ادب را چه می کنی/ رانـم دلـیر رخـش طـلـب را چـه مـی کـنی

...

غزلی از وحشی بافقی:چون کوه غم تاب آورد جسمی بدین فرسودگی/	غم بـر نتـابـد بـیش ازین بـاید تن فرمودگی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:چون کوه غم تاب آورد جسمی بدین فرسودگی/ غم بـر نتـابـد بـیش ازین بـاید تن فرمودگی

...

غزلی از وحشی بافقی:چـه شـود گـرم نـوازی بــه عـنـایـت خـطـابــی/	نـه اگـر بـرای لـطـفـی بـه بـهـانـه عـتـابـی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:چـه شـود گـرم نـوازی بــه عـنـایـت خـطـابــی/ نـه اگـر بـرای لـطـفـی بـه بـهـانـه عـتـابـی

...

غزلی از وحشی بافقی:جــایـی روم کـه جــنـس وفــا را خــرد کـســی/	نــام مــتــاع مــن بــه زبـــان آورد کــســی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:جــایـی روم کـه جــنـس وفــا را خــرد کـســی/ نــام مــتــاع مــن بــه زبـــان آورد کــســی

...

غزلی از وحشی بافقی:چـه فـروشـدی بـه کـلفـت چـه شـدت چـه حـال داری	/بـرو و بـکش دو جـامی که بـسی ملال داری 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:چـه فـروشـدی بـه کـلفـت چـه شـدت چـه حـال داری /بـرو و بـکش دو جـامی که بـسی ملال داری

...

غزلی از وحشی بافقی:من اندوهگین را قـصـد جـان کـردی ، نکو کـردی/	رقـیبـان را بـه قـتـلم شـادمان کـردی ، نکو کـردی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:من اندوهگین را قـصـد جـان کـردی ، نکو کـردی/ رقـیبـان را بـه قـتـلم شـادمان کـردی ، نکو کـردی

...

غزلی از وحشی بافقی:سبـوی بـاده ای گویا بـه هر پـیمانه ای خـوردی/	ندارد یک خـم این مستـی مگر خمخـانه ای خوردی 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:سبـوی بـاده ای گویا بـه هر پـیمانه ای خـوردی/ ندارد یک خـم این مستـی مگر خمخـانه ای خوردی

...

غزلی از وحشی بافقی:مـردمـی فــرمـوده جــا در چــشــم گـریـان کـرده ای/	شـوره زار شور بـخـتـان را گلسـتـان کرده ای 16 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

غزلی از وحشی بافقی:مـردمـی فــرمـوده جــا در چــشــم گـریـان کـرده ای/ شـوره زار شور بـخـتـان را گلسـتـان کرده ای

...