سرتیتر خبری
وحشی بافقی
قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش علی «ع »: دلـم دارد بــه چــیـن کـاکـلـش ســد گـونـه حــیـرانـی/	بـه عـالـم هـیـچـکـس یـارب نـیفـتـد در پـریـشـانـی 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش علی «ع »: دلـم دارد بــه چــیـن کـاکـلـش ســد گـونـه حــیـرانـی/ بـه عـالـم هـیـچـکـس یـارب نـیفـتـد در پـریـشـانـی

...

 قصیده ای از وحشی بافقی:.قصیده: چـــه در گــوش گــل گــفــت بـــاد خـــزانــی/	کــه انــداخــت از ســر کــلــاه کــیـانـی 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.قصیده: چـــه در گــوش گــل گــفــت بـــاد خـــزانــی/ کــه انــداخــت از ســر کــلــاه کــیـانـی

...

 قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش میرمیران: صبـح عید است و تـماشاگه گیتـی در شاه/	شاه چـون عید مجـسـم بـه سـر مسند و گاه 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش میرمیران: صبـح عید است و تـماشاگه گیتـی در شاه/ شاه چـون عید مجـسـم بـه سـر مسند و گاه

...

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش حضرت علی ابن ابیطالب «ع »: بــر زمـیـن گـشـتــیـم تــا زد جــسـم مـحــزون آبــلـه/	وه کـه خـوابـانید ما را بـی تـودر خـون آبـلـه 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش حضرت علی ابن ابیطالب «ع »: بــر زمـیـن گـشـتــیـم تــا زد جــسـم مـحــزون آبــلـه/ وه کـه خـوابـانید ما را بـی تـودر خـون آبـلـه

...

گزارش تصویری:آغاز به کار کنگره ملی وحشی بافقی در زادگاهش بافق 17 مهر 1392

گزارش تصویری:آغاز به کار کنگره ملی وحشی بافقی در زادگاهش بافق

...

 برگزاری کنگره ملی وحشی بافقی یک قدم روبه جلودرعرصه شعر و ادب استان یزد به شمار می رود 17 مهر 1392
معاون استاندار یزددر مراسم افتتاحیه کنگره ملی وحشی بافقی

برگزاری کنگره ملی وحشی بافقی یک قدم روبه جلودرعرصه شعر و ادب استان یزد به شمار می رود

...

آغاز به کار کنگره ملی وحشی بافقی در زادگاهش بافق 17 مهر 1392

آغاز به کار کنگره ملی وحشی بافقی در زادگاهش بافق

...

قصیده ای از وحشی بافقی:قصیده هـمـچـو گـل در زیر گـل بـاشـید ای گـلـهـا نـهـان/	زانــکــه آغــاز بــهـاری شــد بــتــر از ســد خــزان 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:قصیده هـمـچـو گـل در زیر گـل بـاشـید ای گـلـهـا نـهـان/ زانــکــه آغــاز بــهـاری شــد بــتــر از ســد خــزان

...

قصیده ای از وحشی بافقی:قصیده: جــهـان چــرا نـبــود در پــنــاه امــن و امــان/	کـه هـسـت مـایـه امـن و امـان پـنـاه جـهـان 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:قصیده: جــهـان چــرا نـبــود در پــنــاه امــن و امــان/ کـه هـسـت مـایـه امـن و امـان پـنـاه جـهـان

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش بکتاش بیگ حکمران کرمان: از آنــرو شــد بــه آبــادی بــدل ویــرانــی کــرمــان/	کـه دارد بــانـیـی چــون عـدل نـواب ولـی ســلـطــان 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش بکتاش بیگ حکمران کرمان: از آنــرو شــد بــه آبــادی بــدل ویــرانــی کــرمــان/ کـه دارد بــانـیـی چــون عـدل نـواب ولـی ســلـطــان

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: بــهـار آمـد و گـشـت عـالـم گـلـسـتــان/	خـوشا وقت بـلبـل خـوشا وقت بـسـتـان 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: بــهـار آمـد و گـشـت عـالـم گـلـسـتــان/ خـوشا وقت بـلبـل خـوشا وقت بـسـتـان

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش امیرالمومنین علی «ع »: زلـف پـیش پـای او بـر خـاک مـی سـاید جـبـین/	همـچـو هندویی کـه پـیش بـت نهد سـر بـر زمـین 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش امیرالمومنین علی «ع »: زلـف پـیش پـای او بـر خـاک مـی سـاید جـبـین/ همـچـو هندویی کـه پـیش بـت نهد سـر بـر زمـین

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســاقـیـا روز نـشـاط آمـد و شـد دور بــه کـام/ 	 مـی رود روز ز بــالـای تـو مـی ریـز بــه جـام 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســاقـیـا روز نـشـاط آمـد و شـد دور بــه کـام/ مـی رود روز ز بــالـای تـو مـی ریـز بــه جـام

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســاقـیـا روز نـشـاط آمـد و شـد دور بــه کـام/	مـی رود روز ز بــالـای تـو مـی ریـز بــه جـام 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســاقـیـا روز نـشـاط آمـد و شـد دور بــه کـام/ مـی رود روز ز بــالـای تـو مـی ریـز بــه جـام

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:عـــیـــد خـــرم تـــر از ایـــن یـــاد نـــدارد ایـــام/	غــالــبـــا روی تــو ایــن خــرمــیــش داده بــه وام 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران:عـــیـــد خـــرم تـــر از ایـــن یـــاد نـــدارد ایـــام/ غــالــبـــا روی تــو ایــن خــرمــیــش داده بــه وام

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش خان احمد: نـمـاز شـام کـه سـیـمـیـن هـمـای زرین بـال/	بــه بــام بــه اخــتــر انـداخـت سـایـه اقـبــال 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش خان احمد: نـمـاز شـام کـه سـیـمـیـن هـمـای زرین بـال/ بــه بــام بــه اخــتــر انـداخـت سـایـه اقـبــال

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش بکتاش بیک" اگــر مــســاعــدت بــخــت نــبــود و اقــبــال/	کـجـا هـلـال و رسـیدن بـه مـسـتـقـر کـمـال 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش بکتاش بیک" اگــر مــســاعــدت بــخــت نــبــود و اقــبــال/ کـجـا هـلـال و رسـیدن بـه مـسـتـقـر کـمـال

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: بــر کـسـانـی کـه بــبـیـنـنـد بـه روی تـو هـلـال/	عـید بـاشـد همـه روز و همه مـاه وهمه سـال 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: بــر کـسـانـی کـه بــبـیـنـنـد بـه روی تـو هـلـال/ عـید بـاشـد همـه روز و همه مـاه وهمه سـال

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران ای تــمـاشــایـیـان جــاه و جــلــال/	بــشــتــابــیـد بــهــر اســتــقــبــال 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران ای تــمـاشــایـیـان جــاه و جــلــال/ بــشــتــابــیـد بــهــر اســتــقــبــال

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش امام هشتم «ع »: تـــا شـــنــیــد از بـــاد پـــیــغــام وصــال یــار گــل/	بــر هـوا مـی افـکـنـد از خـرمـی دسـتـار گـل 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش امام هشتم «ع »: تـــا شـــنــیــد از بـــاد پـــیــغــام وصــال یــار گــل/ بــر هـوا مـی افـکـنـد از خـرمـی دسـتـار گـل

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش حضرت علی «ع »: شـاه انـجـم چـو زرافـشـان شـود از بــرج حـمـل/	پــر زر نـاب کـنـد غـنـچــه نـورســتــه بــغــل 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش حضرت علی «ع »: شـاه انـجـم چـو زرافـشـان شـود از بــرج حـمـل/ پــر زر نـاب کـنـد غـنـچــه نـورســتــه بــغــل

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش حضرت علی «ع »: تــا بــه روی تــوشــد بــرابــر گــل/	غـنـچـه بـسـیار خـنـده زد بـر گـل 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش حضرت علی «ع »: تــا بــه روی تــوشــد بــرابــر گــل/ غـنـچـه بـسـیار خـنـده زد بـر گـل

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش پیغمبر اکرم «ص »: کـسـی مسـیح شـود در سـراچـه افـلاک/	کـه پــا چــو مـهـر مـجــرد کـشــد ز عــالـم خــاک 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش پیغمبر اکرم «ص »: کـسـی مسـیح شـود در سـراچـه افـلاک/ کـه پــا چــو مـهـر مـجــرد کـشــد ز عــالـم خــاک

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش شاهزاده آزاده شاه خلیل الله: حــســن تــرا کــه آمـده خــط گــرد لــشــکــرش/	بـس مـلـک دل هـنـوز کـه گـردد مـسـخـرش 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش شاهزاده آزاده شاه خلیل الله: حــســن تــرا کــه آمـده خــط گــرد لــشــکــرش/ بـس مـلـک دل هـنـوز کـه گـردد مـسـخـرش

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ای بــرســر ســپــهـر بــریـن بــرده تــرکـتــاز/	خـورشـید بـر سـمند بـلـند تـو طـبـل بـاز 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ای بــرســر ســپــهـر بــریـن بــرده تــرکـتــاز/ خـورشـید بـر سـمند بـلـند تـو طـبـل بـاز

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: لـلـه الــحــمـد کــز حــضــیـض خــطــر/	شــد بــه اوج آفــتــاب دیـن پــرور 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: لـلـه الــحــمـد کــز حــضــیـض خــطــر/ شــد بــه اوج آفــتــاب دیـن پــرور

...

قصیده ای از وحشی بافقی:قصیده" ای فــلــک چــنــد ز بــیــداد تــو بــیــنــم آزار/	من خـود آزرده دلـم بـا دل خـویشـم بـگـذار 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:قصیده" ای فــلــک چــنــد ز بــیــداد تــو بــیــنــم آزار/ من خـود آزرده دلـم بـا دل خـویشـم بـگـذار

...

قصیده ای از وحشی بافقی:.قصیده" بـــاز وقــت اســت کــه از آمــدن بــاد بــهــار/	بــشـکـفـد غـنـچــه و گـل خــیـمـه زنـد در گـلـزار 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.قصیده" بـــاز وقــت اســت کــه از آمــدن بــاد بــهــار/ بــشـکـفـد غـنـچــه و گـل خــیـمـه زنـد در گـلـزار

...

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش عبدالله خان اعتمادالدوله:سد زبان خواهم که سازم یک به یک گوهر نثار/در ثـــنــای مــیــرزای کـــام بـــخـــش کـــامـــکـــار 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش عبدالله خان اعتمادالدوله:سد زبان خواهم که سازم یک به یک گوهر نثار/در ثـــنــای مــیــرزای کـــام بـــخـــش کـــامـــکـــار

...

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران"ای بـخـت خـفتـه خـیز و نشین خـوش بـه اعتـبـار/زیرا که بـا تـو بـر سر لطف آمده سـت یار" 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران"ای بـخـت خـفتـه خـیز و نشین خـوش بـه اعتـبـار/زیرا که بـا تـو بـر سر لطف آمده سـت یار"

...

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش شاه غیاث الدین محمد میرمیران"عـقـل و دولـت سـاعـت سـعـدی نمودند اخـتـیار/سـاعـت سـعـدی هزارش سـعـد اکبـر پـیشـکار" 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:.در ستایش شاه غیاث الدین محمد میرمیران"عـقـل و دولـت سـاعـت سـعـدی نمودند اخـتـیار/سـاعـت سـعـدی هزارش سـعـد اکبـر پـیشـکار"

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران"بـــاد فــرخــنــده عــیــد و فــصــل بــهــار/بــر تــو و شــاهـزاده هــای کــبــار" 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران"بـــاد فــرخــنــده عــیــد و فــصــل بــهــار/بــر تــو و شــاهـزاده هــای کــبــار"

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران:یک جـهان جـان خواهم و چـندان امان از روزگار/کآن جـهان جـان ، بـر آن جـان جـهان سازم نثـار 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران:یک جـهان جـان خواهم و چـندان امان از روزگار/کآن جـهان جـان ، بـر آن جـان جـهان سازم نثـار

...