سرتیتر خبری
وحشی بافقی
قطعه ای از وحشی بافقی: بزم تاریک 17 مهر 1392 - 17:55
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: بزم تاریک

...

قطعه ای از وحشی بافقی: سر کل 17 مهر 1392 - 17:54
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: سر کل

...

قطعه ای از وحشی بافقی: فغان از ابروی پرچین 17 مهر 1392 - 17:52
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: فغان از ابروی پرچین

...

قطعه ای از وحشی بافقی: هجو شما می کنم 17 مهر 1392 - 17:50
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: هجو شما می کنم

...

قطعه ای از وحشی بافقی: وجه برات 17 مهر 1392 - 17:48
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: وجه برات

...

قطعه ای از وحشی بافقی: داروی کاری 17 مهر 1392 - 17:47
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: داروی کاری

...

قطعه ای از وحشی بافقی: بر تخت نشستن شاه اسماعیل 17 مهر 1392 - 17:46
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: بر تخت نشستن شاه اسماعیل

...

قطعه ای از وحشی بافقی: یعنی کشک 17 مهر 1392 - 17:44
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: یعنی کشک

...

قطعه ای از وحشی بافقی: ماه نا تمام 17 مهر 1392 - 17:43
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: ماه نا تمام

...

قطعه ای از وحشی بافقی: به مفت نیز نیرزد 17 مهر 1392 - 17:40
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: به مفت نیز نیرزد

...

قطعه ای از وحشی بافقی: عباس بیگ گردون قدر 17 مهر 1392 - 17:30
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: عباس بیگ گردون قدر

...

قطعه ای از وحشی بافقی: در خیمه سوداگردان 17 مهر 1392 - 17:29
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: در خیمه سوداگردان

...

قطعه ای از وحشی بافقی: استر بی علف 17 مهر 1392 - 17:26
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: استر بی علف

...

قطعه ای از وحشی بافقی: نشان بخردی 17 مهر 1392 - 17:24
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: نشان بخردی

...

قطعه ای از وحشی بافقی: مطبخ خواجه 17 مهر 1392 - 17:22
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: مطبخ خواجه

...

قطعه ای از وحشی بافقی: سرتاس 17 مهر 1392 - 17:20
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: سرتاس

...

قطعه ای از وحشی بافقی: استر گرسنه 17 مهر 1392 - 17:19
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: استر گرسنه

...

قطعه ای از وحشی بافقی: وجه برات 17 مهر 1392 - 17:17
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: وجه برات

...

قطعه ای از وحشی بافقی:موضع پاکان 17 مهر 1392 - 17:16
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:موضع پاکان

...

قطعه ای از وحشی بافقی: سپهر مرتبه، بکتاش بیگ 17 مهر 1392 - 17:15
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: سپهر مرتبه، بکتاش بیگ

...

قطعه ای از وحشی بافقی:تب شاهزاده 17 مهر 1392 - 17:12
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:تب شاهزاده

...

قطعه ای از وحشی بافقی:خر گدا 17 مهر 1392 - 17:10
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:خر گدا

...

قطعه ای از وحشی بافقی:در خیال تو 17 مهر 1392 - 17:09
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:در خیال تو

...

قطه ای از وحشی بافقی:ستور فقیر 17 مهر 1392 - 15:38
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطه ای از وحشی بافقی:ستور فقیر

...

قطعه ای از وحشی بافقی:ده بافق!! 17 مهر 1392 - 15:37
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:ده بافق!!

...

قطعه ای از وحشی بافقی:چیستان 17 مهر 1392 - 15:31
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:چیستان

...

قطعه ای از وحشی بافقی:وحشی بی خانمان 17 مهر 1392 - 15:29
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:وحشی بی خانمان

...

قطعه ای از وحشی بافقی:لطف کردید 17 مهر 1392 - 15:27
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:لطف کردید

...

قطعه ای از وحشی بافقی:پناه جهان 17 مهر 1392 - 15:25
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:پناه جهان

...

قطعه ای از وحشی بافقی:حروف شراب 17 مهر 1392 - 15:24
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:حروف شراب

...

قطعه ای از وحشی بافقی:بر تخت نشستن شاه اسماعیل 17 مهر 1392 - 15:22
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:بر تخت نشستن شاه اسماعیل

...

قطعه ای از وحشی بافقی:در ستایش یکی از حاکمان شرع: ای داده سـپـهـر شـرع را نـور/	از پـــــرتــــو رأی عــــالــــم آرا 17 مهر 1392 - 15:17
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:در ستایش یکی از حاکمان شرع: ای داده سـپـهـر شـرع را نـور/ از پـــــرتــــو رأی عــــالــــم آرا

...

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش از شاه طهماسب: هـزار شـکـر کـه بــر مـســنـد جــهـانـبــانـی/	نـشـســت بــاز بــه دولـت ســکـنـدر ثــانـی 17 مهر 1392 - 12:50
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قصیده ای از وحشی بافقی:در ستایش از شاه طهماسب: هـزار شـکـر کـه بــر مـســنـد جــهـانـبــانـی/ نـشـســت بــاز بــه دولـت ســکـنـدر ثــانـی

...