میرزا کاظم رسولیان
توسعه و مرمت دانشکده معماری زیر چتر حمایتی واقفان 24 آذر 1394
پایان مرمت خانه رسولیان دانشکده معماری

توسعه و مرمت دانشکده معماری زیر چتر حمایتی واقفان

...