معاون توسعه مديريت و منابع انساني
تحریم‌های ظالمانه در سايه منطق و ديپلماسي لغو شد 27 دی 1394
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار يزد:

تحریم‌های ظالمانه در سايه منطق و ديپلماسي لغو شد

...