مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد
شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه روستاها نقش مهمي دارند 28 آذر 1394
مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد:

شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه روستاها نقش مهمي دارند

...