محمد رضا نقدی
حضور سردار ایرانی، بیخ گوش اسرائیل/ بازرسی از منطقه استراتژیک 09 مرداد 1395 - 16:55

حضور سردار ایرانی، بیخ گوش اسرائیل/ بازرسی از منطقه استراتژیک

«این ژنرال ایرانی، خط فاصلی را مورد بازرسی قرار داده که بلندی های جولان را تقسیم می کند ...» ...