• گوشزد کردن قدرت موشکی به عربستان توسط مجتهد 09 مرداد 1395


    گوشزد کردن قدرت موشکی به عربستان توسط مجتهد

    "مجتهد" طی نقشه ای، قدرت موشکی ایران را به عربستان گوشزد کرد مجتهد در این نقشه به نقطه برد موشک های ایران در نقاط مختلف جهان اشار ...

  • پیشنهادسردبیر
    اخبار ویژه
    • ...