لباس المپیک
ادامه طرح‌های تمسخرآمیز لباس المپیک /عکس 09 مرداد 1395

ادامه طرح‌های تمسخرآمیز لباس المپیک /عکس

پس از اتفاقات مربوط به طراحی اولیه البسه رسمی کاروان ایران برای المپیک ریو ساعتی پیش از لباس های فرم تازه رونمایی شد. ...