در جلسه شورای اسلامی شهرستان مطرح شد؛

ارائه راهکارهای لازم جهت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت ها

ارائه راهکارهای لازم جهت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت ها
...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما