شانگهای
چین و شهر شانگهای 08 بهمن 1394

چین و شهر شانگهای

...

بازديد مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد ‌از بخش زارچ 11 مرداد 1394

بازديد مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد ‌از بخش زارچ

سوق دادن هر چه بيشتر فعاليتهاي كميته به سمت خود كفايي مددجويان ...