سکوی گاز
نصب سکوی 21 گازی پارس جنوبی 09 مرداد 1395

نصب سکوی 21 گازی پارس جنوبی

برای تسریع در بهره برداری به موقع از منابع گازی میدان مشترک پارس جنوبی، عملیات نصب سکوی فاز 21 توسط متخصصان داخلی کشورمان در موقعی ...