خانه شکوهی
طبس  و  كارخانه كك 15 آذر 1394

طبس و كارخانه كك

...