تکلیف
همايش فصل حضور و جشن تكليف سياسي دانش آموزان استان 11 بهمن 1394 - 15:04

همايش فصل حضور و جشن تكليف سياسي دانش آموزان استان

...

رضايت مردم محور توسعه اجتماعي است 09 آذر 1394 - 16:08
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:

رضايت مردم محور توسعه اجتماعي است

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت: محور توسعه اجتماعي رضايت مردم است و بدون ترديد همه اقدامات توسعه اي بايد در ه ...