صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ تایید شد+به همراه اسامی

صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ تایید شد+به همراه اسامی
یزدفردا:آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد. ...
صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر  شاهدیه  تایید شد+به همراه اسامی

صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه تایید شد+به همراه اسامی

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه منتشر شد ...
صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا تایید شد+اسامی

صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا تایید شد+اسامی

یزدفردا:آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد. ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما