اتاوا
معرفي يزد به عنوان سرزمين فرصت هاي سرمايه گذاري 28 آذر 1394 - 09:21
استاندار يزد تأكيد كرد:

معرفي يزد به عنوان سرزمين فرصت هاي سرمايه گذاري

...