اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی
بررسی نقش پژوهش و فناوری در کارآفرینی و فناوری‌های نرم 27 آذر 1394
میزگرد پایانی نمایشگاه فن‌بازار

بررسی نقش پژوهش و فناوری در کارآفرینی و فناوری‌های نرم

...