یزدفردا :در ادامه دومین سفر فرداییان (یزدفردا) به شهرستان خاتم (هرات و مروست) اولین افرادی که در کادر دوریبن فرداییان قرار گرفتند محیط بانان بی ادعایی بودند که با کمترین امکانات از محیط زیست  خاتم حراست می کنند .

کسانی که با کمترین امکانات سعی دارند تا از داشته های این سزمین حراست کنند .در محل باغ شادی طرح تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی  در حال اجراست که با دو گوزن آغاز شده و در حال حاضر 13 گوزن در محل این طرح روزگار می گذرانند و شاید با وقت کم یک روزه نتوانستیم از گوزن ها تصویری داشته باشیم اما با دوستان محیط بانی که با چنگ و دندان از منطقه محافظت می کنند دیدار داشتیم .

وجود مرکز تحقیقات گوزن زرد ایرانی در باغ شادی از دیگر قابلیتهای محیط زیست شهرستان می باشد.

http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_96104.jpeg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/file_96105.jpegتصاویر:سیما ضرغامی -سید مصطفی فخاری-مونا امیدواری-مجید دهقانی زاده -عبدالرضا پورحسنی


خاموش کردن آتش توسط مردم و محیط بانان

جنگل های هرات در طول سال بارها آتش گرفته و با توجه به صعب عبور بودن تنها با کمک مردم منطقه

و هدایت محیط بانان آتش ها خاموش میشود
عبدالرضا پورحسنی
عبدالرضا پورحسنی
عبدالرضا پورحسنی


سیما ضرغامی
سیما ضرغامی
سیما ضرغامی
طرح تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی
سیما ضرغامی
طرح تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی
سیما ضرغامی
سیما ضرغامی
سیما ضرغامی
سیما ضرغامی
سید مصطفی فخاری
سید مصطفی فخاری
سید مصطفی فخاری
مونا امیدواری
مونا امیدواری
مونا امیدواری
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده

مجید دهقانی زاده


سایت خبری یزد فردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا