از ایرج حسینی صدرآبادی که سوابق بسیاری در سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییه در کارنامه خود دارد ، به عنوان یکی از گزینه های استانداری یزد نامبرده می شود.

 

یزدفردا:یزدفردا :عندلیب تحریریه یزدفردا "براساس قولی که قبلا داده بودیم یزدفردا قصد دارد تا رزومه و نگرش افراد مطرح برای استانداری یزد را منتشر نماید ":

 

هرچند که روی یک پا ایستاده که استانداران باید غیر بومی باشند و متاسفانه به جز چند استان نماینده در استانداران غیربومی وزارت کشور ندارند  و در دوره قبل  هیچ یزدی در لیست معرفی استانداران غیر بومی معرفی نشد تا حداقل دلخوش باشیم که در رده مدیریت استانها یزدی ها دخیل هستند  و بعضا معاونین استان یزد را نیز غیر بومی معرفی کرده اند .

 

خبر ها حکایت از این دارد که اعتراض نمایندگان قطعا باعث تغییر رویه وزارت کشور در این زمینه خواهد داشت چون عملکرد استانداران معرفی شده باعث بی نظمی های گسترده در استانها شده است .

 

یزدفردا در این راستا سعی خواهد کرد ضمن معرفی افراد مطرح شده دیدگاههای موافقین و مخالفین  این انتخاب را بررسی کند .

 

اولین معرفی را با معرفی گزینه مطرح برای استانداری (1) :علی زینی وند کاندید سابق مجلس و معاون اقتصادی استانداری امروز در یزدفردا انجام دادیم و در دومین معرفی

 

و دومین گزینه  را با   معرفی گزینه مطرح برای استانداری (2) :محمد جواد عسکری کیست ؟سومین معرفی را به دکتر ایرج حسینی صدرآبادی اختصاص دادیم :

دکتر ایرج حسینی صدرآبادی

از ایرج حسینی صدرآبادی که سوابق بسیاری در سه قوه مجریه ، مقننه و قضاییه در کارنامه خود دارد ، به عنوان یکی از گزینه های استانداری یزد نامبرده می شود. در این متن تنها به گوشه ای از سوابق علمی و اجرایی نامبرده جهت آشنایی هر چه بیشتر همشهریان می پردازیم :

ایرج حسینی صدر آبادی متولد 1346 می باشد که برخی از سوابق تحصیلی و اجرایی وی به شرح ذیل می باشد:

-          دکتراي حقوق عمومی و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آموزشی و پژوهشی حقوق - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سوابق تحصیلی

دکتري حقوق عمومی - حقوق اداري و اقتصادي - دانشگاه اکس مارسی فرانسه - 1392

موضوع رساله دکتري : بررسی تاثیرات مدل فرانسوي (دادرسی اداري) نظارت قضایی بر اعمال اداري

- برگزیده شده از طرف هیات ژوري بعنوان تز دکتري برتر دانشگاه اکس مارسی و معرفی جهـت دریافـت جـایزه ، پیشـنهاد چـاپ و انتشار رساله دکتري در فرانسه

- کارشناسی ارشد حقوق عمومی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – 1376

- موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران

 -  گذراندن دروس دوره فوق لیسانس حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه گرونوبل فرانسه، 2006 –2005

-  کارشناسی علوم قضایی - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداري تهران – 1369

-  دیپلمه از آکادمی بین المللی حقوق اساسی AIDC - تونس

-  دوره آموزشی نقش حقوق عمومی اقتصادي در تحولات نوین اقتصادي

سوابق اجرایی و مدیریتی

-          قائم مقام معاون امور مجلس رییس جمهور، از 1395 تاکنون

-           عضو شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور-سازمان اداري و استخدامی کشور از 1396 تا کنون

-           مشاور و مدیرکل اداره کل حوزه معاونت امور مجلس ریاست جمهوري، 1395

-           معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی - وزارت دادگستري از 1394تا 1395

-           مشاور امور حقوقی و مجلس قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها از 1394تا 1395

-           مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهادکشاورزي از 1393 تا 1394

-           عضو شوراي عالی اصلاحات ارضی - سازمان امور اراضی از 1393 تا 1394

-          سرپرست دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، از 1378 تا1379

-           مدیر گروه حقوق، دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، از 1377 تا 1378

-           مدیر کل سازمان کل بازرسی استان هاي خوزستان و بوشهر از 1378 تا 1380

-           مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از 1376 تا 1378

-           قائم مقام مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از 1375 تا 1376

-          معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از 1374 تا 1375

-           مدیر کل آموزش سازمان بازرسی کل کشور از 1380 تا 1381

-           سرپرست اداره کل پژوهش سازمان بازرسی کل کشور، 1381

-           عضو کمیسیون مستندسازي اموال غیر منقول معاونت حقوقی ریاست جمهوري از 1393 تا 1394

-           نائب رئیس، دبیر و عضو ستاد مرکزي مستندسازي اموال غیر منقول وزارت جهادکشاورزي از 1393 تا 1394

-          عضو اصلی و رئیس هیات تجدیدنظر دوم رسیدگی به تخلفات اداري وزارت جهادکشاورزي از 1393

-          جانشین و مشاور عالی رییس سازمان جهاد سازندگی استان سمنان، 1374

-           رییس شعبه تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از 1374 تا 1378

-           رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان ادارات کل تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت استان خوزستان

-           رییس شعبه بدوي اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از 1374 تا 1378

-           عضو هیأت مرکزي عفو و بخشودگی سازمان تعزیرات حکومتی از 1394

-           عضو کمیته مدیریت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از 1394

-           عضو شوراي راهبردي توسعه مدیریت سازمان تعزیرات حکومتی از 1394

-           عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازي سازمان تعزیرات حکومتی از 1394 تا 1395

-           رئیس کمیته حقوقی شوراي برنامه راهبردي سازمان تعزیرات حکومتی از 1394تا 1395

-          معاون دفتر حقوقی و قضایی پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی قرارگاه نجف از 1367 تا 1368

-           مسئول دفتر حقوقی و قضایی پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی قرارگاه نجف از 1368 تا 1370

-           نماینده حقوقی قرارگاه نجف پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دادگستري هاي کرمانشاه و ایلام از 1367 تا 1370

-            مشاور حقوقی شرکت سهامی آب منطقه اي غرب وابسته به وزارت نیرو از 1370 تا 1371

-            مشاور و رییس اداره حقوقی ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده غرب کشور از 1371 تا 1374

-            عضو کارگروه ارتقاي سلامت اداري وزارت جهاد کشاورزي از 1393 تا 1395

-            عضو شوراي تحول اداري وزارت جهاد کشاورزي از 1393 تا 1395

-            نماینده وزارت جهاد کشاورزي در کارگروه پیشگیري از جرم در قوه قضاییه 1394

-           عضو انجمن دیپلمه هاي آکادمی بین المللی حقوق اساسی AAAIDC – تونس

-            نماینده و عضو دبیرخانه دائمـی انجمـن دیپلمـه هـاي آکـادمی بـین المللـی حقـوق اساسـی AAAIDC – تـونس

-          عضو انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شهر گرونوبل فرانسه

-            عضو شوراي مرکزي و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی منطقه فرانسه

-           عضو شوراي مرکزي و دبیر فرهنگی اتحادیه انجمن هاي اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا- دوره چهلم

-           مشارکت در برگزاري چهلمین سال تشکیل اتحادیه انجمن هاي اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، تهران، 1388

-           مشارکت در تشکیل انجمن هاي اسلامی دانشجویان ایرانی در کشورهاي هلند، آلمان، سوئد و بلژیک

-           مسئول برگزاري نشست علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در فرانسـه بـا همکـاري رایـزن علمـی سفارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، شهر پوآتیه، نوامبر 2005

-           مشارکت در برگزاري نشست علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در فرانسه با همکاري رایزن علمـی سفارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، شهر نیس، 2006

-            نماینده اعزامی به کی یف اکراین از طرف نماینده مقام معظم رهبري در امور دانشجویان ایرانـی در اروپـا و اتحادیـه انجمن هاي اسلامی دانشجویان ایرانی اروپا به منظور بررسی مشکلات دانشجویان ایرانی و تهیه گزارش در این زمینه

سوابق آموزشی و پژوهشی

-          استاد مدعو و تدریس در مقطع دکتري حقوق عمومی پردیس البرز دانشگاه تهران

-           استاد مدعو دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه

-           استاد مدعو دانشگاه الزهرا؛

-           استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس

-           استاد مدعو و تدریس در مقطع دکتري حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهاي یزد و میبد

-           عضو هیات علمی پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1376 تا 1381

-           عضو هیات علمی پاره وقت مرکز آموزش مدیریت دولتی استان خوزستان از سال 1376 تا 1379

-          عضو شوراي آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1378 تا 1379

-            مربی پرورشی دبستان حبیب ابن مظاهر جماران 1366-1367

-           نماینده گروه آموزشی حقوق در شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران

-          عضوکمیته نظارت بر نشریات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1377 تا 1378

-          عضو هیات مؤسس مؤسسه علمی دانش پژوهان ایرانی حقوق در فرانسه (ASJI)

-          عضو مؤسسه علمی دانش پژوهان ایرانی حقوق در فرانسه (ASJI)

-           عضو کمیته علمی" نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه"، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1396

-           توسعه رشته هاي جدید در مقطع فوق لیسانس و دکتري به منظور تامین نیازهاي علمی و پژوهشی سازمان ثبت اسناد و املاك کشور با مشارکت دانشگاه گرونوبل فرانسه

-           تهیه آر اف بی (RFP)طرح پژوهشی تحولات حقوق عمومی اقتصادي در حوزه مبـانی حقـوقی تنظـیم گـري و مقـررات گذاري توسط بانک مرکزي- با هدف ارائه الگوي برتر

-           راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی اتقان آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه آزاد اسلامی

-            تهیه آر اف پی(RFP)مطالعه تطبیقی نظام حقوقی توسعه فناوري اطلاعـات و ارتباطـات(ICT -(مـورد مطالعـه: «ایـران و فرانسه»

-           تهیه آر اف پی (RFP)طرح پژوهشی جنبه هاي حقوقی و چالشهاي مقرراتی دولت الکترونیک در ایران

-          تهیه طرح پژوهشی ایجاد مرکز ملی مطالعات حقوقی بخش کشاورزي 1393

-           تهیه و تدوین (RFP)طرح پژوهشی در زمینه حقوق کشاورزي و اراضی و ارایه به معاونت حقوقی ریاست جمهوري

-           تهیه طرح تأسیس رشته حقوق پارلمانی در مقطع کارشناسی ارشد

-           همکار علمی طرح پژوهشی آسیب شناسی و ارزیابی نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کـل کشـور - اداره کـل آمـوزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور

-           انجام طرح پژوهشی راجع به تحول در ساختار حقوقی وزارت جهاد کشـاورزي و تهیـه «نظـام نامـه حقـوقی وزارت جهـاد کشاورزي»

-          نماینده طرف ایرانی در کنوانسیون علمی و پژوهشی منعقده بین سازمان ثبت اسناد واملاك کشور و دانشگاه گرونوبل فرانسه

-           همکاري علمی و پژوهشی با کمیته کارآفرینی دانشگاه شهید چمران – 1379

-           شرکت در دوره علمی، آموزشی آکادمی بین المللی حقوق اساسی AIDC ،قانون اساسـی امـروزي ، از هفـتم تـا بیسـت و چهارم ژوییه 2005 – تونس

-           شرکت در همایش علمی – تخصصی "تحولات حقوق عمومی و اقتصادي "- دانشگاه گرونوبل

-           شرکت در نشست عمومی مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیـت معنـوي - WIPO - ژنـو سـوییس - سـالهاي 2007 و 2008

-          شرکت در سمینار علمی : مدیریت سهام توسط موسسات عمومی محلی و شهرداري ها - دانشگاه گرونوبل فرانسه - 28 می 2010

-           شرکت در دوره آشنایی با شیوه انجام پژوهش هاي تطبیقی در رشته حقوق - دانشگاه گرونوبل فرانسه

-           گذراندن دوره آموزشی آشنایی با نحوه پژوهش هاي کتابخانه اي در رشته حقوق - دانشگاه گرونوبل فرانسه

-           شرکت در سمینار علمی : نگاهی به جایگاه حقوق عمومی اقتصادي - دانشگاه گرونوبل فرانسه - 8 فوریه 2013

-           گذراندن دوره آموزشی آشنایی با نحوه استفاده از تکنولوژي هـاي نـوین در پـژوهش ویـژه دانشـجویان دکتـري حقـوق - دانشگاه گرونوبل فرانسه

-           شرکت در دوره علمی و آموزشی آشنایی با شیوه هاي جدید آموزشی ویژه اسـاتید دانشـگاه - دانشـگاه رازي کرمانشـاه - تابستان 1379

-           شرکت در دوره مدیریت استراتژیک - مرکز آموزش سازمان بازرسی کل کشور ، 1381

-           شرکت در دوره مدیریت تحول - مرکز آموزش سازمان بازرسی کل کشور، 1381

-           بازدید از دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و کمیسیونهاي مربوطه در ژنو سوییس

-           بازدید از دادگستري و دادگاه اداري شهر گرونوبل فرانسه

-           بازدید از دانشکده هاي حقوق پاریس نانتر، تولوز، پوآتیه، اکس مارسی، گرونوبـل، روآن و مونـت پولیـه فرانسـه، دانشـکده حقوق ژنو سوییس و دانشکده حقوق دانشگاه تونس


 موافقین دکتر حسینی ویژگی خاص وی و آشنایی با قوانین و حضور در قوای مختلف را ارزشمندترین تجربه وی برای ساماندهی و خروج از بن بست توسعه ای یزد می دانند .

معرفی  بعدی ما دکتر محمد علی طالبی  معاون سیاسی فعلی استان است که از دست ندهید


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا