واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي

صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394

 تصويبنامه هيات وزيران ( كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ) درخصوص واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي به وزارت نيرو
این مقرره در جلسه مورخ 1394/10/12 هیئت وزیران تصویب و با شماره 153819مورخ 1394/11/24از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا