زمان : 26 بهمن 1394 - 01:43
شناسه : 118717
بازدید : 4892
صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394 صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394 واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي

صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394

 تصويبنامه هيات وزيران ( كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ) درخصوص واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي به وزارت نيرو
این مقرره در جلسه مورخ 1394/10/12 هیئت وزیران تصویب و با شماره 153819مورخ 1394/11/24از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod