محسن اختياري

انتخابات در هر كشور با حضور و دخالت مستقيم توده هاي مردمي در تعيين