یزدفردا :سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به سمت رئیس کمیته تخصصی آتش نشانی کمیسیون ایمنی خدمات شهری و محیط زیست شهری کشور منصوب شد

به گزارش یزدفردا: دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در ابلاغی سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد را به سمت رئیس کمیته تخصصی آتش نشانی کمیسیون ایمنی خدمات شهری و محیط زیست شهری کشور منصوب کرد.

 دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در سومین نشست این مجمع و در ابلاغی، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد را به سمت رئیس کمیته تخصصی آتش نشانی کمیسیون ایمنی خدمات شهری و محیط زیست شهری کشور منصوب کرد.

کمال مرادی در این ابلاغ آورده است:

با عنایت به پیشنهاد ریاست محترم کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، به موجب این حکم به سمت رئیس کمیته تخصصی آتش نشانی و خدمات ایمنی کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست منصوب می شوید.

امید است در راستای اهداف تعیین شده در کمیسیون و نیز تشکیل جلسات و برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور تعامل و انتقال هرچه بیشتر تجارب بین سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی موفق و مؤید باشید.

 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا