محسن اختياري

معمولا تحقق وعده هاي انتخاباتي هر كانديدايي در هر حوزه اي از كوچكترين انتخابات مانند شوراهاي اسلامي روستايي گرفته تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري ، از بارزترين مطالبات و خواسته هاي بحق و بجاي مردم است كه مي بايست به آن پرداخته شود و قطعا مردم ميزان تحقق اين امر مهم را به عنوان متر و شاخصي قابل استناد براي سنجش موفقيت يا عدم موفقيت منتخبين خود مورد توجه و عنايت ويژه قرار مي دند . اما نكات بسيار مهمي در ارزيابي جامعه و بخصوص عامه مردم موثر است كه قطعا در قضاوتها نقش تعيين كننده خواهد داشت .

تبليغات و اطلاع رساني مناسب و كافي يكي از مهمترين و تعيين كننده ترين عوامل موثر نه تنها در اين امر بلكه در تمامي ابعاد زندگي بشر امروزيست ، بطوريكه چه بسا ممكن است كارهاي بسيار مهمي انجام گرفته باشد ولي به دليل عدم اطلاع رساني شايسته و بايسته مورد توجه عامه قرار نگيرد و در نتيجه قضاوتهاي منفي و نادرستي به دنبال داشته باشد ، از طرف ديگر اين امكان وجود دارد كه در زمينه هايي كار مهم و موثري انجام نپذيرفته باشد ولي در دنياي ارتباطات و تبليغات امروزي آنچنان بزرگ جلوه داده شود كه بسا گمراه كننده بوده تا جاييكه حتي تحسين برانگيز شود !.

اما جلوه ديگري از اين رويكردها اينستكه ممكن است منتخبين مردم از جمله رييس جمهور و دولت به اقدامات و كارهايي بپردازند كه در نفس عمل بسيار اساسي و زيربنايي باشد وليكن چندان جلوه ظاهري خاصي در معرض ديدگان عامه مردم نداشته  اما نتايج آن در سالهاي بعد ظهور و بروز نموده و چه بسا در زندگي عموم جامعه و مردم تاثير مثبت و درخور توجه داشته باشد .

اما منظور اصلي از اين نوشته مختصر در واقع گوشزد نمودن همين نكات اساسي و سرنوشت ساز است كه حتي از منظر ديد عامه مي تواند به كل عملكرد رييس جمهور و كابينه اش جلوه اي مثبت و يا منفي ببخشد ؟!

اولين نكته بسيار مهمي كه جلب توجه مي كند اينستكه دولت حاضر موضوع بسيار مهم و تعيين كننده تبليغات و اطلاع رساني را آنچنانكه بايد مورد توجه قرار نداده و چه بسا كارهاي مهمي هم صورت پذيرفته باشد اما عامه مردم در جامعه اطلاع چنداني نداشته باشند ، چرا كه چيزي كه عامه مردم با آن سروكار دارند قيمت گوشت و پنير و تخم مرغ و امثال آنست و عمدتا كار چنداني با بيشتر رويكردها و مباحث كارشناسي وتخصصي دولتها ندارند ، و بنابراين اگر  به اصطلاح خودماني دولت  زرنگ باشد و بخواهد وجه اي مثبت و قابل قبول در اذهان عامه مردم پيدا كند بايد اين نكته كليدي را مورد توجه خاص قرار دهند .

اما نكته بسيار حائز اهميت ديگر اينستكه طبق شواهد و مستندات موجود در دوره سه ساله گذشته از دولت تدبير و اميد بسياري از شاخصهاي تعيين كننده و مهم نشان از انجام كارهاي  اساسي و زيربنايي دارد كه چه بسا حتي ممكن است ثمرات آن درسالهاي بعد ظهور و بروز پيدا كند .

 از جمله اين شاخصها مي توان به موارد مهمي همچون كاهش مستمر و مداوم نرخ تورم نام برد بطوريكه در يك دوره كوتاه سه ساله اين شاخص تعيين كننده و تاثيرگذار در زندگي مردم از تورم بالاي چهل درصد به مقدار قابل قبول زير ده درصد رسيده است !.

مورد ديگري كه نگارنده در مواردي شخصا با آن موجه بوده مسئله ناملموس ولي مهم مهاجرت نخبگان است كه بعضا از آن با تعبير فرار مغزها نيز ياد مي شود ؟! بطوريكه حتي استناد به واقعيات و آمارهاي موجود نيز به روشني گواه اين مسئله سرنوشت ساز اجتماعيست بطوريكه بسياري از نخبگان بخصوص در سه چهار سال قبل از دولت يازدهم عمدتا برخلاف تمايلات واقعي و خواسته هاي دروني خود چمدانها را بسته و عازم ديگر كشورها بخصوص كشورهاي غربي بودند ! در حاليكه  جاي بسي خوشحاليست كه در حال حاضرمي بينيم حتي تا حدودي اين موضوع سير معكوس پيدا كرده !!

شاخص رشد اقتصادي جامعه و كشور  مورد تعيين كننده و مهم قابل ذكر ديگر يست .

افزايش صادرات و علي الخصوص افزايش صادرات نفت و ميعانات گازي كه در سالهاي تحريم حتي سال به سال كاهش پيدا مي كرد و هم اكنون اين روند كاملا برعكس شده؟!

رونق نسبي توريسم  و گردشگري كه حتي براي عامه نيزكاملا ملموس و قابل مشاهده است .

و موارد بسيار اساسي ديگر كه ما در اين مطلب مختصر قصد پرداختن به آن را نداريم وليكن نشان از كارهاي مهم و زيربنايي انجام شده دارد .

اما ؛ اما نكته حائز اهميت ديگر غير از بحث تبليغات و اطلاع رساني مورد مهم ديگريست كه اشاره مختصري داشتيم و آن عدم توجه دولتمردان يازدهم به موضوعاتي است كه بطور مستقيم با زندگي عادي و روزمره عموم مردم در ارتباط بوده و قابل لمس باشد ؛ بطوريكه گويي دولت آنچنان در كارهاي زيربنايي غرق شده كه از پرداختن به بسياري كارها و اموري كه در ظواهر زندگي روزمره عامه مردم ملموس و محسوس مي باشد غافل مانده ؟! و قطعا اگر همين روند ادامه پيدا كند چه بسا در ماههاي آتي به تدريج دولت و در راس آن رييس جمهور  در مقابل افكار عامه خود را زير علامت سوالهايي ببينند مبني بر اينكه دولت كار خاص و درخور توجهي انجام نداده و از تحقق بسياري وعده هاي انتخاباتي خود باز مانده است ؟! لذا چيزي كه عاقلانه و منطقي به نظر مي رسد اينستكه بخصوص در ماههاي باقيمانده از دولت يازدهم بايد بيشتر به اموري پرداخته شود كه در زندگي روزمره و عادي عموم مردم و جامعه كاملا قابل لمس و محسوس باشد و به تعبيري مردم  تاثيرات اين اقدامات را به عينه بر سر سفره هاي خود ببينند ، چرا كه در غير اينصورت حتي ممكن است در صورت كانديدا شدن شخص رييس جمهور در انتخابات سال آينده كه بسيار هم محتمل مي نمايد ، اين امر مهم به پاشنه آشيل وي تبديل شده و از اين ناحيه صدمات جبران ناپذيري ببيند .

به اميد فرداهايي بهتر

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا