محسن اختياري

بدون شك براي بسياري از ما پيش آمده ، زمانيكه فردي را در حال انجام كار نادرست و اشتباهي مي بينيم و به او اعتراض مي كنيم بلافاصله آدمهاي سرشناس و موفقي را مثال مي زند كه همان كار را انجام مي دهند ؟! مثلا وقتي يك نوجوان دبيرستاني را در حال كشيدن سيگار مي بينيم و به او اعتراض مي كنيم بلافاصله مي گويد فلان دكتر يا فلان نويسنده يا فلان استاد دانشگاه هم سيگار مي كشند ؟!

آيا چنين الگوبرداري و چنين مقايسه هايي درست است ؟! و آيا منطقي است كه هر كدام از ما خطاها و اشتباهات خود را با چنين دلايلي توجيه كنيم ؟!

قطعا درست نيست !! چرا كه مطمئن باشيد اگر فلان دكتر يا فلان استاد دانشگاه يا هر فرد موفق ديگري هم اگر در دوران نوجواني و دبيرستان بجاي قلم سيگار در دست مي گرفت حالا ديگر در اين جايگاه نبود و حالا مي بايست او را در گوشه زندان و يا در گوشه فلان پارك در حال خميازه كشيدن و يا چرت زدن پيدا مي كرديم ؟!

اولا كار اشتباه ، اشتباه است از طرف هر شخصي در هر مقام و موقعيتي كه باشد .

ثانيا به تمامي كساني كه ناآگاهانه چنين مقايسه هاي ناصواب و الگوبرداريهاي نادرستي انجام مي دهند تذكر مي دهيم ، اگر مي خواهيم خودمان را با هر فرد موفقي مقايسه كنيم و خطاهاي خود را با مثال زدن چنين آدمهايي توجيه نماييم ، اول بايد خود را در جايگاه و موقعيت آنها قرار دهيم ، اگر توانستيم آنگاه خود را مقايسه كنيم ؛ مثلا اگر فلان شخصيت علمي يا هنري موفق را مثال مي زنيم ابتدا بايد خود را به جايگاه علمي يا هنري آن شخص برسانيم سپس مقايسه كنيم . در غير اينصورت خود اين مقايسه و مثال زدنها اشتباه مضاعفي خواهد بود كه نشان از ناآگاهي و بي خردي بيشتر دارد ؟!

تا فرداهايي بهتر

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا