در راستای اجرای سیاست حمایت از تولید دانه های روغنی در داخل و تنظیم بازار،به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دانه های روغنی از کشاورزان به قیمت تضمینی،برای متقاضیان اخذ مجوز واردات روغن،مجوز واردات چهار کیلوگرم انواع روغن خام صادر می شود.

این گزارش می افزاید:نظر به این که انجمن صنایع روغن نباتی ایران متصدی خرید دانه های روغنی تعیین شده،صدور مجوز واردات انواع روغن خام منوط به مراجعه متقاضیان به انجمن صنایع روغن نباتی ایران،خرید انواع دانه های روغنی به قیمت تضمینی و دریافت اسناد مبوط به پرداخت مطالبات کشاورزان تولیدکننده انواع دانه های روغنی متناسب با میزان واردات درخواستی است.
در ادامه این گزارش آمده است:در صورت رعایت موارد پیش گفته، انجمن صنایع روغن نباتی ایران نسبت به صدور گواهی خرید دانه و معرفی به حوزه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به منظور صدور مجوز واردات اقدام می نماید.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا