محسن اختياري

طبابت و پزشكي ، شايد يكي از اولين مهارتهايي كه بشر از بدو پيدايش به آن پرداخته است . از آنجاييكه بيماري و ناخوشي جزء لاينفك وجود  انسان و حتي ساير موجودات زنده است ، بدون ترديد از همان ابتداي پيدايش انسان بروز هرگونه ضايعه اي او را به تفكر واداشته و به دنبال راه مقابله با آن بوده است .

سلامتي و آرزوي سلامتي يكي از بزرگترين خواسته هاي هر انساني است و زماني كه عامل بيماري بروز كند تفاوتي نمي كند هر انساني در هر جايگاه و مقامي كه باشد مبتلا مي شود ، از اينرو در طول تاريخ ، پزشكان و اطباء علاوه بر حرمتي كه نزد عامه مردم داشته اند ، در ميان پادشاهان و درباريان نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده اند تا جاييكه حتي پادشاهان به داشتن اطباء حاذق افتخار مي نموده و مايه مباهات آنها بوده است .

پزشكان به انسان و بعضا بسياري موجودات زنده ديگر سلامتي و گاه حيات مي بخشند ، از اينرو شايد هيچ كار و حرفه ديگري ارزشمندي كار آنانرا نداشته باشد .

اما هرگاه كار و حرفه اي با ارزش و اهميت همراه باشد بدون شك به دنبال آن مسئوليت نيز خواهد آمد در كار پزشكي از آنجاييكه مستقيما با سلامتي و جان انسانها سرو كار دارد قطعا اين مسئوليت چندين برابر مي شود .

از سوي ديگر روشن است كه هيچ جايگاه ارزشمندي به سهولت به دست نخواهد آمد مگر با تلاش و زحمت ، و بالاتفاق يكي از وجوه سنجش ارزش هر كاري سختي يا سهولت دست يافتن به آن جايگاه است ، وبا توجه به اينكه پزشكي نيازمند تجربه و دانش بالايي مي باشد ، رسيدن به جايگاه پزشكان نيز كار آساني نبوده و همواره در طول حيات بشر كساني به اين مهم دست يافته اند كه از نظر هوش و استعداد و دانش سرآمد مردم بوده اند .

اما همانگونه كه بيان شد يكي از وجوه هر كاري بخصوص پزشكي تعهد و مسئوليت در آن كار است و اين موضوع در مورد حرفه پزشكي كه مستقيما با سلامت و زندگي انسانها سرو كار دارد داراي اهميت بيشتري خواهد بود .

احساس مسئوليت و تعهد در قبال سلامتي و جان انسانها ركن جدايي ناپذير كار هر پزشك متعهدي است ؛ سوگندي كه پزشكان در بدو كار حرفه اي خويش به آن ياد مي كنند ، ريشه اي چند هزار ساله دارد و اين بيانگر اهميتي است كه همواره تعهد و مسئوليت در حرفه پزشكي داشته است .

قطعا آنچه يك پزشك را وادار مي كند تا از ابتداي صبح تا نيمه هاي شب به مداواي بيماران بپردازد و اين كار را هر روز تكرار نمايد ، يا آنچه به يك پزشك متعهد اين اراده را مي دهد تا ساعاتي بعد از نيمه شب از خواب خوش برخيزد و به اتاق عمل برود فقط مسائل مادي نيست ؛ بسيارند پزشكاني كه هيچ نياز مالي ندارند ، اما فقط و فقط بواسطه تعهدي كه در قبال بيماران و همنوعان خويش احساس مي كنند بطور مداوم و خستگي ناپذير به كار مي پردازند .

زمانيكه يك بيمار تصادفي كه در بدترين شرايط فقط چند دقيقه اي تا مرگ حتمي فاصله دارد ، او را به اتاق عمل مي برند و بصورت كاملا ناشناس درحاليكه هيچ اطلاعاتي در مورد او ندارند چندين عمل دشوار بر روي او انجام مي دهند و او را از مرگ حتمي نجات مي دهند ، قطعا هيچ انگيزه مادي در ميان نيست و موضوع فقط و فقط تعهد درقبال نجات جان يك همنوع است ، بدون توجه به جايگاه دنيايي اش .

در حديثي از پيامبر ( ص ) آمده : نجات يك انسان ، نجات تمامي انسانهاست . و اين خود به روشني بيانگر جايگاه و ارزش بالاي حرفه شريف پزشكي است و گوياي اجر  بي حسابي كه درپيشگاه خداوند دارند .

به همه اين عزيزان خسته نباشيد مي گوييم و ازداشتن چنين انسانهاي متعهدي در جامعه خويش مي باليم .

به اميد فرداهايي بهتر .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا