نتیجه شمارش آراء حوزه یزد و صدوق (1)


یزدفردا :نتیجه شمارش آراء  در صندوق مسجد سیدالشهداء یزد

 1. محمد رضا ابوئی مهریزی ،               19

 2. علی پورجان آباد ،             1

 3. علیرضا پورسلمانی،                  0

 4. شهاب ترابیان ،                                0

 5. عباسعلی ثقفی ،                                    0

 6. مهدی جان محمدی ،                         3

 7. محمد صالح جوکار ،                  409

 8. سید ابراهیم حسینی ،                10

 9. سید محمد مهدی طباطبایی،

 10. محبوبه عزیزی                        18

 11. مجید عبدالحسینی زاده ،

 12. محمد مهدی فقیه خراسانی،            81

 13. محمود قانع،            4

 14.  محمود کیان آرا ،                    16

 15. اعظم گلابگیران             35

 16. محمد رضا محموی هاشمی،              2

 17. سید محمود وزیری                     110

 18.  سید کاظم وزیری هامانه                  248

 • نویسنده : یزد فردا
 • منبع خبر : خبرگزاری فردا