محمد علی وزیری

یزدفردا: محمدعلی وزیری:از سرقت سنگ بنای مسجد جامع یزد وسرنوشت نامعلوم نسخ خطی کتابخانه آن که گویا متکدی برده یا در صحافی خرد شده تا ادعای مفقودی بعضی نسخ خطی واشیا عتیقه اهدایی به موزه کاظمینی مدتی می گذرد ودل هر فرهنگ دوستی را از برباد رفتن و عدم پبگیری یا اقناع افکار عمومی می آزارد .

چنانچه گفته شده ۱۰۰۰نسخه خطی مفقود شدهT مگر می شود به صرف تکذیب مدیر همان مجموعه ادعا را پذیرفت و زمانی که می گویند قران خریداری شده از استاد هنرهای نمایشی یزد روانشاد محمودآقا مشروطه که دو صفحه اول ان طلا کوب و در تمام صفحان آیات با طلاکوب مشخص شده است که اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداشته است.

تنها با ادعای که این نسخه سرجایش هست نمی شود ،افکار عمومی را اقناع کرد ،چرا حاضر نمی شوند با حضور چند معتمد وکارشناس واصحاب رسانه ومدعی ها صحت یا سقم اخبار معلوم گردد دلنگرانی ها به قوت قلب واعتماد به امانتداری مسوولان مبدل گردد
میراث فرهنگی مرده ریگ پدران و متعلق به همه ایران است و متعلق به شخص یا یک محل وفرد خاص ولو اماکن متبرکه یا اشخاص وجیه المله نیست که به این راحتی اوقاف از تن دادن به نظارت وپاسخگو بودن بگذرد
متاسفانه مرور زمان ,نامحرمی رسانه ها وافکار عمومی ونفوذ ذی نفوذان در مسکوت ماندن وبی سرنوشت شدن پیگیری ها در گوشه خاطراتمان بدجوری جا گرفته گویا رسم ناخوبی بنیان نهاده شده که( خورده وبرده را بایدبه فراموش خانه فرستاد و پیگیری را به آیندگان سپرد)
راستی حفظ میراث فرهنگی و اشیا ماندگار پیشینیان و نسخ خطی بعهده کیست ؟
آیا امانت وامانتداری در شهر دانایان پارسا وامین به سیمرغ وکوه قاف مبدل شده وباید در افسانه ها جست؟
چرا علیرغم گذشتن مدتی که ازنشر این اخبار گذشته حرکتی یا بیانیه ای از هیچ نهاد رسمی صادر نشده است ؟
جمعی از اصحاب فرهنگ خواستار روشن شدن وصحت وسقم قضیه شده اند چرا کسی به خواسته آنها پشیزی اهمیتی نداده است؟
آیا آزرده خاطر ساختن خیرانی که ابنیه خیریه مثل مدرسه وبیمارستان می سازند ویا واقفان خیرمندی که باهزینه شخصی مواریث بربادرفته را جمع آوری یا املاک وساختمانی وقف می کنند طریق صواب است ؟افسوس که رفته رفته در حال تبدیل شدن به سنت رایج می گردد
بسیار دلنگران آنچه در این مدت بر باد رفته ,دلهای خیران وواقفان که آزرده شده وحسن شهرت یزدی به راستی وامانتداری که مخدوش شده هستم.
آیا تا موریانه مرور زمان آخرین پایه اعتماد عمومی را نخورده است وقت ورود دادستان محترم نرسیده است ؟!
شاید فردا به شرط آنکه قاعده مرورزمان شامل حال آن نشود!

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا