برای اولین بار روابط عمومی مرکزیزد با همکاری معاونت سیما درخصوص پخش سریال مورد نظر مخاطبین از طریق سامانه162روابط عمومی اقدام به نظرسنجی کرد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد در این نظرسنجی دوسریال زن بابا و شش قهرمان و نصفی درنظر گرفته شده بود که مخاطبین یزدی با تماس با سامانه 162نظر خود را اعلام نمودند.

در این اقدام که به مدت چهارروز از طریق شبکه یزد زیرنویس و در فضای مجازی استان بازنشر شد 300تماس گرفته شد که 80درصد خانمها و3درصد آقایان و17درصد کودکان ونوجوانان شرکت نمودند که 90درصد از مخاطبین سریال زن بابا را برای پخش از شبکه یزد انتخاب کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا