محمدعلی وزیری

یزدفردا:محمدعلی وزیری:سران خائن فرقه نفاق در پرونده  سراسر خیانت  وجنایتشان یک لکه ننگ، سیاه تر ازروی شان وجود دارد وآن حمله به کشور خود و مقابله با سربازان بسیجیان و پاسدار وطن  با پروژه[ فروغ جاویدان ] بود
در حالیکه ایران پذیرای قطعنامه ۵۹۸ بود وهر ایرانی آرزوی گرفتن گرویی  دشمن در مذاکرات صلح داشت سر کرده فرقه نفاق با اسلحه وتجهیزات دشمن به سرزمینی که ازآن باذلت رانده شده بودند حمله کردند ودرذهن، تصور فتح دوروزه تهران وانتظار همراهی و  استقبال مردمی داشتند که  طبق تحلیلهای برون مرزی از انقلاب و جنگ خسته، جانشان به لب آمده بود
ضمنا صدام آمریکا وسران نفاق می خواستند به نحوی از شر فریبخوردگان راحت شوند
اما مثل همیشه مردم ایران  را نشناخته از همین رو تحلیلشان مثل همیشه غلط از آب درآمد
برای ایرانیان بیگانه وخاین یکی است همین مردم ورزمندگان که زیر بار ۸ سال دفاع مقدس خمیده وخسته بودند عملیات غرور آفرین مرصاد را آفرید ند  ودرس عبرت به خصم و خیانت پیشگان در هرلباس ومرام دادند
ارتش ظفرمند ایران به فرماندهی امیر شهید صیاد شیرازی چنان درس عبرتی دادند که ده روز بعد دست تسلیم صدام بالارفت و پرچم سفید افراشت
این خیانت. وبیگانه ستیزی نه دراین جبهه دراین زمان که هرجا وهرزمان جاری است
خواه کمونیست، مارکسیستهای ،فداییان خلق و کومله در کردستان وترکمن صحرا خواه تجزیه طلبان خوزستان خواه اشرار سیستان وبلوچستان چه در مرکز ایران
از سرداران دفاع مرصاد ی سپاس به روان شهدا ی مرصاد ی درود

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا