- مدیران ایالات متحده ظلمهای زیادی را در 65 سال گذشته به کشورمان روا داشته اند.

  - در سالهای گذشته، مدیران ایالات متحده دارای خویی استکباری و برتری طلبانه  نه تنها در مورد کشورما بلکه در مورد بسیاری از کشورهای دیگر جهان بوده اند.

  - مدیران ایالات متحده ناقض و پشت پا زننده  به قراردادهای بین المللی بوده اند که با کشور ما و برخی کشورهای دیگر جهان داشته اند. 

  - مدیران ایالات متحده خواهان تسلط بر جهان ما، ایجاد پایگاه در تمامی کشورها و اطاعت محض همه دولتهای جهان از دستورات فرامرزی دولت ایالات متحده می باشند.