همه طرحهای عجیب و غریب شورانشینان گرفته تا مصوبات محیرالعقول شورای شهر یزد را می توان تحمل کرد اما د