محسن اختياري

افزايش ناگهاني قيمت بنزين كه بدون ترديد ابعاد مختلف جامعه و زندگي مردم را از منظرهاي گوناگون بخصوص در ابعاد اقتصادي و معيشتي تحت الشعاع قرار مي دهد پديده دور از انتظار و حتي تاحدودي شوك برانگيزي بود كه تبعات متعددي را بر جامعه و كشور تحميل نمود ؛ اگرچه اين موضوع مهم از جهات گوناگون قابل بحث و بررسي مفصل است وليكن ما در اين مطلب مختصر قصد پرداختن به آنرا نداريم و صرفا بطور مختصر به جنبه هايي از اغتشاشات پس از آن مي پردازي