یزدفردا : باز هم تحلیل هفته پیش پایگاه خبری یزدفردا علیرغم شانتاژ رسانه های استان درست از اب درامد.


محمدرضا تابش در حوزه انتخابی اردکان ثبت نام کرد.

خبر هفته پیش یزدفردا :

استارت فعالیت انتخاباتی تابش برای مجلس
در حالیکه برخی از کانال ها از عدم حضور تابش به دلیل پیشنهاد دولت به وی حکایت می کنند که این ترفند در دوره قبل نیز استفاده شده بود.
در ادامه تایید حضور تابش برای انتخابات می توان به نامه هایی در خصوص حمایت از وی در برخی کانال ها اشاره کرد.
در مجموع به نظر می رسد که استارت فعالیت انتخاباتی تابش با این اقدامات زده شده است و باید منتظر روزهای بعد ماند


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا