این خبر به دلیل اینکه هیچگونه هماهنگی با یزدفردا نداشته اند حذف می شود و یزدفردا مخالف اینگونه بدعت ها در اطلاع رسانی است

این خبر به دلیل اینکه هیچگونه هماهنگی با یزدفردا نداشته اند حذف می شود 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا