محسن اختياري

اعتراضات اخير در برخي شهرهاي كشور كه بعضا به سمت اغتشاش و آشوب و سوء استفاده هاي مغرضانه پيش رفت از جنبه هاي گوناگوني قابل بررسي است ، وليكن موضوعي كه عمدتا به عنوان علت و بهانه اوليه برخي از اين اعتراضات مطرح بوده و باعث شروع ماجرا گرديده موضوع بسيار مهم گران شدن بنزين است كه تاثير كاملا مستقيم و ملموسي بر زندگي روزمره عامه مردم و مباحث معيشتي همچون گراني و كاهش قدرت خريد مردم بويژه قشرهاي ضعيف و كم درآمد جامعه دارد  كه بصورت بسيار مختصر به آن مي پردازيم .

مسائل اقتصادي و علي الخصوص مباحث معيشتي مردم از مهمترين موضوعات مطرح  سالهاي اخير در كشور بوده كه بصورت كاملا آشكار در مباحث جاري كشور همچون انتخاب و نامگذاري سالها نمود عيني داشته  است .

درخصوص عملكرد كلي دولت چه در دوره چهارساله اول و چه در دوره اخير قطعا دستاوردهاي بسياري قابل برشمردن است ، بويژه در مورد امور زيربنايي و يا درحيطه سياستگذاري خارجي كه نتيجه و نمودهاي آنرا در مواردي همچون افزايش و رونق گردشگري نسبت به دوره هاي پيش از آن ، كاهش بسيار چشمگير مهاجرت نخبگان و موارد مشابه ديگر كه به عينه مي توان مشاهده نمود و نياز به بحثهاي جداگانه مفصل دارد ؛ حتي در حيطه مسائل اقتصادي نيز مواردي همچون مهار تورم لجام گسيخته اواخر دولت دهم كه عملا شرايط كشور را به مرز بحران رسانيده بود واقعيتي است كه همه بر آن اذعان دارند ، وليكن مورد بسيار مهمي كه هدف كلي از بيان اين نوشته مختصر است موضوع بسيار مهم عملكرد دولت در رابطه با زندگي روزمره و معيشت مردم است .

قطعا مباحث اساسي و زيربنايي در هر كشور و جامعه اي از ملزوماتي است كه سرنوشت آن جامعه را بويژه در درازمدت تحت تاثير قرار مي دهد و هيچ ترديدي نخواهد بود كه دولتمردان و مديران هر كشور بصورت جدي بايد آنرا مورد توجه قرار دهند ، وليكن بعد بسيار مهم ديگري از موضوع  كه نبايد بواسطه پرداختن به ديگر مسائل مورد غفلت واقع گردد اينستكه مردم عادي و عامه جمعيت هر كشور از دولتمردان خود انتظار عملكردي را دارند كه بصورت كاملا ملموس و آشكار در زندگي عادي و روزمره خود احساس كنند و به عنوان مثال تعيين دوره هايي همچون دوره صد روزه و يا هزار روزه و امثالهم جهت قضاوت كلي مردم در مورد عملكرد دولتها خود گوياي اين واقعيت است ؛ مبحث آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم شعار عامي بوده كه  عمدتا توسط دولتمردان مطرح گرديده ، وليكن چيزي كه عملا به نظر مي رسد اينستكه دولت در تحقق عيني و عملي اين مفهوم آنچنان كه بايد توجه جدي را معطوف نكرده و شايد هم پرداختن به مباحث ديگر همچون امور زيربنايي تا حدودي باعث غفلت از اين مبحث بسيار مهم عمومي و اجتماعي شده است و در نتيجه مباحثي كه اين روزها درخصوص كاهش محبوبيت دولت بسيار مطرح مي شود نيز قطعا ناشي از همين كاهش توجه به مسائل معيشتي مردم و افزايش فشارهاي اقتصادي بر دوش جامعه علي الخصوص اقشار ضعيف و كم درآمد است .

همانگونه كه ذكر شد پرداختن به امور زيربنايي كشور يك امر اساسي است كه شايد تاثيرات آن بيشتر در درازمدت نمود پيدا كند ، وليكن بايد اين واقعيت مهم را مورد توجه قرار دهيم كه عامه مردم قضاوت خود را معطوف به نتايج حاصله از عملكردهاي دولت در زمينه هايي مي كنند كه بصورت كاملا ملموس و آشكار در زندگي روزمره و امور معيشتي خود احساس نمايند كه قطعا عدم توجه و غفلت از اين موضوع بسيار مهم منجر به مواردي همچون گراني در برابر قدرت خريد پايين مردم و مسائل ديگري همچون بيكاري و نظاير آن و بدنبال آن نارضايتي عمومي و كاهش محبوبيت دولت خواهد شد .

واما موضوع اعتراضات اخير در كشور اگر چه در ابتدا با بهانه افزايش چندبرابري قيمت بنزين  كه مسلما تاثير كاملا مستقيمي بر تورم و گراني تمامي كالاها و خدمات ديگر ، وبدنبال آن افزايش فشار اقتصادي بر عامه مردم بويژه اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه دارد ، در چهارچوب قانون مي توانست فرصتي باشد براي اعلام خواسته هاي بجا و برحق عامه مردم ، وليكن قطعا در چنين شرايطي افراد و گروههاي بسياري هستند كه مترصد در كمين نشسته اند تا از آب گل آلود ماهي بگيرند و با سوء استفاده از شرايط ايجاد شده جريانات را به سمت و سوي خواسته ها و اهداف مغرضانه خود پيش ببرند ؛ در اين ميان گروههاي بسياري همچون اپوزيسيون خارج نشين ،  حتي گروههايي همچون گروههاي تكفيري علي الخصوص با حمايت و پشتيباني رسانه هاي مغرض و معاندي كه آنها نيز از حمايت مغرضانه برخي دولتهاي خاص برخوردارند ،  به هر طريق ممكن بر شعله آتش اعتراضات مي افزايند و عملا آنرا به سمت آشوب و اغتشاش پيش مي برند .

در چنين شرايطي ضمن آنكه عامه مردم مي بايست با هوشياري و تيز بيني خود اينگونه افراد و گروهها را از دستيابي به اهداف مغرضانه خود مايوس نمايند ، دولتمردان نيز بايد تدابير خاصي انديشيده و شرايطي را فراهم آورند تا با كاهش فشارهاي حاصل از مسائل اقتصادي و معيشتي بر گرده خانواده ها و عامه مردم پيام خواسته هاي بجا و برحق مردم را دريابند و سياستها و عملكرد خود را در آن مسير هدايت نمايند .

                                                                                 محسن  اختياري

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا