محسن اختياري

بحث طولاني  الحاق و انتزاع شهرستان طبس مبحث پر تكراري است كه همگي كمابيش در جريان زواياي مختلف آن هستيم .

اگر چه اين بحث از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسي مفصل است وليكن ما در اين مطلب مختصر قصد پرداختن به آنرا نداريم و ليكن واقعياتي بر همگان روشن است كه نمي توان بر آن چشم پوشيد از جمله آنكه شرايط و امكانات استان برخوردار يزد بهيچوجه قابل مقايسه با استان محروم ونوپاي خراسان جنوبي نيست و يا اينكه اقدامات و فعاليتهاي انجام شده در دوره كوتاه تصدي استان يزد بر شهرستان طبس بخصوص در امور زيربنايي همچون آب ، برق ، گاز ، راه ، مخابرات و غيره اگر در تمام سالهاي پس از انقلاب بي نظير نبود بلكه كم نظير بود . اما موضوع ديگري كه بر مبناي شواهد و قرائن قابل استنباط است اينكه موضوع انتزاع از استان يزد بيشتر جنبه سليقه اي و حاصل نفوذ و پيگيريهاي خاصي بود كه علي الظاهر به مذاق اكثريت خوش نيامده بطوريكه از همان روزهاي ابتدايي انتزاع همواره شاهد مخالفتهاي مكرر بوده و هستيم .

اما بحث اصلي كه ما در اين مطلب مختصر قصد پرداختن به آنرا داريم بر مي گردد به يكي از حاشيه هاي سفر اينروزهاي رياست محترم جمهور جناب دكتر روحاني به استان و شهر يزد بطوريكه كمابيش مجددا شاهد طرح موضوع و ابراز خواسته الحاق مجدد به يزد با لغو قانون انتزاع مي باشيم ، مخصوصا اينكه مطرح كنندگان اين خواسته اينبار دو استدلال محكم و قوي دارند كه كمابيش اين واقعيت را تداعي مي كند كه در صورت پيگيري جدي موضوع بار ديگر مي توانيم شاهد الحاق شهرستان به استان يزد باشيم .

اما اولين استدلال برمي گردد به فرمايش مقام معظم رهبري در يكي از ديدارهاي مردمي  مبني بر اينكه فرمودند  " من هم قلبا راضي به اين جدايي نبودم " ؛ و استدلال ديگر متكي است بر قول رييس جمهور مبني بر پيگيري لغو قانون انتزاع از استان يزد .

حال با عنايت به اين دو استدلال قوي و علي الخصوص مورد اول يعني عدم رضايت قلبي مقام معظم رهبري كه جاي هيچگونه بحثي را نمي گذارد نشان از اين واقعيت دارد كه اين مهم كاملا دست يافتني خواهد بود ، وليكن موضوعي كه در اين ميان حائز اهميت است اينستكه در وهله نخست مردم شريف شهرستان مي بايست تكليفشان را با خودشان روشن كنند چرا كه اين جابجاييهاي مكرر بدون بررسيهاي كارشناسي و اصولي در نهايت جز هزينه براي كشور و شهرستان بهره اي نخواهد داشت ، وليكن در صورتيكه واقعا اين نتيجه حاصل گرديد كه اكثريت قريب به اتفاق جمعيت شهرستان تمايل به اين امر داشته و خواهان الحاق مجدد به يزد مي باشند ، شواهد و قرائن حكايت از اين دارد كه اين موضوع محتملا دست يافتني خواهد بود .

به اميد فرداهايي بهتر

                                                                  محسن  اختياري

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا