یزدفردا :در تاریخ  ۱۶ مرداد ۱۳۹۱مستند نحوه ترور دانشمندان هسته ای و اعترافات عاملان ترور آنها ار شبکه یک سیما پخش شد.

 در این نمایش جزئی