یزد فردا :با رضایت خانواده این جوان تفتی ، کلیه های بیمار در اصفهان و کبد وی در شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

مسئول واحد فراهم آوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت : دوازدهمین اهدای عضو در سال 96 با ایثار و فداکاری  خانواده بیمار آرمان امیری، 33ساله اهل و ساکن تفت انجام شد.
حسین قاسمی افزود: وی در اثر مسمومیت دچارمرگ مغزی و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری بود.
قاسمی خاطرنشان کرد : با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده، کلیه های بیمار در اصفهان و کبد وی  در شیراز نجات بخش جان هموطنان  شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا