یزدفردا : جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان خاتم گفت : مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری ازیک دستگاه اتوبوس تعداد 27 عدد انواع باطری خودرو سنگین و سبک قاچاق کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان خاتم گفت :  مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از استان های جنوبی به شهرهای مرکزی در حرکت بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف و به پارکینگ هدایت کردند.
کشوری افزود: مأموران در بازرسی از اتوبوس تعداد 27 عدد انواع باطری خودرو سنگین و سبک قاچاق کشف کردند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش تقریی کالای مکشوفه بالغ بر 250 میلیون ریال است ، ودر این زمینه یک دستگاه اتوبوس توقیف و دو نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا