عدالت در منصب علی (ع) (انتخابات مجلس هشتم 169)

دکتر عبداله زاده

http://abdollahzade.blogfa.com/
حضرت در پياده كردن عدالت و دادگري چنان دقيق و عميق بود كه مي فرمايد: «اگر آسمان هاي هفتگانه (اقاليم لجه) را با چيزهايي كه در مدار آنهاست به من بخشند تا پوست جويي را به ظلم و ستم از دهان موري بازستانم و خداي را در اين باره نافرماني كنم، هرگز اين كار را نخواهم كرد.» چون علي (ع) مي دانست كه ظلم و بي عدالتي، نافرماني بزرگي است به ساحت حق تعالي.
لذا مي فرمايد: «من هرگز ظلم نكرده و خداي خود را در اين باره نافرماني نمي كنم.»

عدالت علي (ع) آنچنان در نظرها محبوب بود كه دست يكي از شيعيانش را به جرم دزدي قطع كرد، آن شيعه صديق نه تنها از عدالت علي (ع) نرنجيد، بلكه انگشتهاي خون آلودش را به دست گرفته، و درحالي كه خون از پنجه اش مي ريخت، در ميان مردم فرياد مي زد و مي گفت: «دستم را آقا و پيشواي دين و مولايم اميرالمؤمنين بريده است.» پس چگونه مي شود علي (ع) را تعريف كرد كه دست مي برد و تعريف مي شنود.»

آن حضرت در بستر مرگ هم نداي عدالت را سر داد و فرمود:

«دشمن ستمكاران و ياور ستمديدگان باشيد.»

در سفارشات خود به مردم مي فرمود:‌ «با مردم چنان رفتار و آميزش كنيد كه اگر بميريد، بر شما بگريند، و اگر زنده باشيد با شما مهرباني كنند، چون بر دشمن خود پيروز شدي، به شكرانه پيروزيت او را ببخشاي.)

آن حضرت با اخلاق كريمه‌‌‌اش براي جلوگيري از خونريزي با بزرگواري و متانت منسوبين خود را كه عبارت از فرزندان و پسرعموهايش باشد، مخاطب قرار دارد و فرمود:

«اي فرزندان (عبدالمطلب) من نمي خواهم شما در خونهاي مسلمانان فرو رويد و به بهانه اينك بگوييد:‌ اميرالمؤمنين كشته شد، كشته شدن مرا سبب خونريزي و انتقام قرار داده و عده اي را از دم شمشير بگذرانيد، بدانيد كه در عوض من كشته نمي شود، مگر كشنده ام. صبر كنيد اگر من بر اثر ضربت ابن ملجم از دنيا رفتم، در عوض ضربت او يك ضربت به او بزنيد، نبايد قبل از مرگ و بعد از مرگ او را مثله نماييد، كه من از رسول خدا (ص) شنيدم كه مي فرمود: «از مثله كردن دوري كنيد، هر چند كه (كلب عقور) يعني سگ گزند باشد.»
به امید روزی که در کشور جمهموری اسلامی ایران تمام مسلمین طعم خوش شیرین عدالت را مز مزه کنند .یا علی

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا