(انتخابات مجلس هشتم 165)
يزدفردا :ليست نمايندگان استان  يزد در 24 دوره مجلس قبل از انقلاب اسلامي
علي آبادي :در اين ليست افرادي كه دوره هاي مختلف در مجلس حضور داشته اند مشخص شده وتاريخي نا نوشته از تحولات استان است كه بدون تحليل با هم مرور مي كنيم  

رديف  نام  نام خانوادگي حوزه انتخابي  دوره   توضيحاتتوضيح يزدفردا 
 1 --------  عمادالاسلام  يزد  اول  (نام نامبرده را نيافتيم )براي اولين با به مجلس راه يافت
 2  شيخ عبدالكريم  -----------  يزد   اول   (نام نام خانوادگي نامبرده را نيافتيم )براي اولين با به مجلس راه يافت
 3  ميرزا رضا خان  نائيني  يزد  دوم   :از يزد و نائين براي اولين با به مجلس راه يافت
 4  اقا سيد علي اقا  يزدي  يزد   دوم  به مجلس نرفت براي اولين با به مجلس راه يافت
 5  حاج ميرزا احمد  قزويني  يزد  سوم  -براي اولين با به مجلس راه يافت
 6  -  وكيل التوليه  يزد   سوم  به مجلس نرفت  (نام نامبرده را نيافتيم )براي اولين با به مجلس راه يافت
 7  ميرزا عباس  -  يزد  سوم يكي دو روز مانده به انحلال مجلس ، به مجلس رفتبراي اولين با به مجلس راه يافت
 8  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  چهارم  براي اولين با به مجلس راه يافت
 9  سيد ابوالحسن  حائري زاده  يزد  چهارم  براي اولين با به مجلس راه يافت
10  سيد ضيا الدين  طباطبائي  يزد  چهارم  براي اولين با به مجلس راه يافت
 11  سيد كاظم  جليلي يزدي دره زرشكي  يزد  پنجم  براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت
 12  سيد ابوالحسن  حائري زاده  يزد  پنجم  براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت
 13  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  پنجم  براي اولين با به مجلس راه يافت
 14  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  ششم  براي سومين بار به مجلس راه يافت
 15  سيد ابوالحسن  حائري زاده  يزد  ششم  شغل دولتي قبول كرداز مجلس رفت  براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت
 16  شيخ هادي  طاهري  يزد   ششم   براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت
 17  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  هفتم  براي چهارمين بار به مجلس راه يافت
 18  شيخ هادي  طاهري  يزد  هفتم   براي سومين بار به مجلس راه يافت
 19  ميرزا محمد خان  فرخي  يزد  هفتم  براي اولين با به مجلس راه يافت
 20  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  هشتم  براي پنجمين بار به مجلس راه يافت
 21  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  هشتم  براي چهارمين بار به مجلس راه يافت
 22  ميرزا محمدحسين  نواب (يزدي )  يزد هشتم   براي اولين با به مجلس راه يافت
 23  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  نهم  براي ششمين بار به مجلس راه يافت
 24  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  نهم  براي پنجمين بار به مجلس راه يافت
 25  ميرزا محمدحسين  نواب(يزدي )  يزد  نهم   براي دومين مرتبه به مجلس راه يافت
 26  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  دهم  براي هفتمين بار به مجلس راه يافت
 27  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  دهم  براي ششمين بار به مجلس راه يافت
 28  ميرزا محمدحسين  نواب (يزدي )  يزد   دهم    براي سومين بار به مجلس راه يافت
 29  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  يازدهم  براي هشتمين بار به مجلس راه يافت
 30  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  يازدهم   براي هفتمين بار به مجلس راه يافت
 31  ميرزا محمدحسين  نواب (يزدي )  يزد  يازدهم  براي چهارمين بار به مجلس راه يافت
 32  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  دوازدهم  براي نهمين بار به مجلس راه يافت
 33  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  دوازدهم  براي هشتمين بار به مجلس راه يافت
 34  ميرزا محمدحسين  نواب (يزدي )  يزد  دوازدهم  براي پنجمين بار به مجلس راه يافت
 35  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  سيزدهم  براي دهمين بار به مجلس راه يافت
 36  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  سيزدهم  براي نهمين بار به مجلس راه يافت
 37  ميرزا محمدحسين  نواب (يزدي )  يزد  سيزدهم  براي ششمين بار به مجلس راه يافت
 38  سيد كاظم  جليلي يزدي (دره زرشكي )  يزد  چهاردهم  براي يازدهمين بار به مجلس راه يافت
 39  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد   چهاردهم   براي دهمين بار به مجلس راه يافت
 40  سيد ضيا الدين  طباطبائي  يزد  چهاردهم  براي دومين بار به مجلس راه يافت
 41  سيد عباس  فاضلي  يزد  پانزدهم  براي اولين بار به مجلس راه يافت
 42  ميرزا محمدحسين   نواب (يزدي )  يزد  پانزدهم  براي هفتمين بار به مجلس راه يافت
 43  محمد  هراتي  يزد  پانزدهم  براي اولين بار به مجلس راه يافت
 44  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  شانزدهم  براي يازدهمين بار به مجلس راه يافت
 45  حسين  كوراوغلي  يزد  شانزدهم  براي اولين بار به مجلس راه يافت
 46  محمد  هراتي  يزد  شانزدهم  براي دومين بار به مجلس راه يافت
 47  سيد محمود  جليلي  يزد  هفدهم  براي اولين بار به مجلس راه يافت
 48 رضا  صراف زاده  يزد  هفدهم  براي اولين بار به مجلس راه يافت
 49  دكتر شيخ هادي  طاهري  يزد  هفدهم  براي دوازدهمين بار به مجلس راه يافت
 50  سيد محمود  جليلي  يزد  هجدهم  براي دومين بار به مجلس راه يافت
 51  رضا  صراف زاده  يزد   هجدهم   براي دومين بار به مجلس راه يافت
 52  مهدي  لاري  يزد   هجدهم   براي اولين بار به مجلس راه يافت
 53  سيد محمود  جليلي  يزد  نوزدهم  براي سومين بار به مجلس راه يافت
 54  رضا  صراف زاده  يزد  نوزدهم  براي سومين بار به مجلس راه يافت
 55  دكتر ضيا  طاهري  يزد   نوزدهم    براي اولين بار به مجلس راه يافت
 56  رضا  صراف زاده  يزد  بيستم  براي چهارمين بار به مجلس راه يافت
 57 سيد محمود  جليلي  اردكان  بيستم   براي چهارمين بار به مجلس راه يافت
 58  مهدي  لاري  تفت  بيستم  براي دومين بار به مجلس راه يافت
   59  دكتر محمدعلي  رشتي  يزد  بيست و يكم   براي اولين بار به مجلس راه يافت
   دكتر محمد   بقائي يزدي  تفت  بيست و يكم   براي اولين بار به مجلس راه يافت
 محمدحسن  حكمت يزدي  اردكان   بيست و يكم   براي اولين بار به مجلس راه يافت
 60  دكتر محمدعلي  رشتي  يزد  بيست و دو  براي دومين بار به مجلس راه يافت
   ايرج  ملك افضلي  اردكان  بيست و دو  براي اولين بار به مجلس راه يافت
   دكتر محمد  بقائي يزدي  تفت   بيست و دو   براي دومين بار به مجلس راه يافت
 دكتر محمدعلي  رشتي  يزد  بيست و سه  براي سومين بار به مجلس راه يافت
   ايرج  ملك افضلي  اردكان   بيست و سه  براي دومين بار به مجلس راه يافت
   محمدحسن  حكمت يزدي  تفت  بيست و سه  براي دومين بار به مجلس راه يافت
   عباس علي  نصيري زاده  يزد  بيست و چهارم    براي اولين بار به مجلس راه يافت
   منواهر  يزدي  اردكان  بيست و چهارم    براي اولين بار به مجلس راه يافت
   حسن صدر  تفت  بيست و چهارم   براي اولين بار به مجلس راه يافت
           

و ليست نمايندگان حوزه طبس كه جديدا به  استان اضافه شده است  : 

نام نام خانوادگي حوزه انتخابي دوره توضيحات
ميرزا محمود خان مبصرالملك تون ،طبس (فردوس گلشن ( 3 -
ميرزا محمدعلي خان سالارمعظم تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 4 اعتبارنامه مشير معظم رد شد و سالار معظم به جاي او انتخاب گرديد.
ميرزا تقي خان خواجوي (مشيراعظم ( تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 5 شغل دولتي قبول كرد و كرسي معطل ماند.
ميرزا ابراهيم خان اميرتيموركلالي تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 6 -
ميرزا حسن خان مسعودي خراساني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 7 -
ميرزا حسن خان مسعودي خراساني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 8 -
ميرزا حسن خان مسعودي خراساني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 9 -
ميرزا حسن خان مسعودي خراساني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 10 -
ميرزا حسن خان مسعودي خراساني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 11 -
ميرزا حسين خان مسعودي خراساني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 12 -
ميرزا حسن خان مسعودي خراساني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 13 -
ولي الله شهاب فردوس تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 14 -
محسن گنابادي تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 15 -
محسن گنابادي تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 16 -
محسن گنابادي تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 16 -
سيد محمود نجفي (فردوس ( تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 17 -
سيد محمود نجفي (فردوس ( تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 17 -
محمدابراهيم خان كلالي (اميرتيمور( تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 18 -
محمدعلي اقبال تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 19 فوت شد و كرسي معطل ماند.
سيد كاظم مسعودي تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 20 -
محمود روحاني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 21 -
سيد محمود روحاني تون ، طبس ، فردوس ، گلشن 22 -

يزدفردا
 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا