يكصد سئوال در مورد انتخابات مجلس و يكصد جواب از رهبري (2  )    (انتخابات مجلس هشتم 136)
کنکاشی در فرمایشات مقام عظمای ولایت پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی (2)–یکصد سوال روز

سید محمد حیدری

مقدمه
در قبل از انقلاب ،مردم صندوق رای را نمی شناختند وانتخابات آن زمان ،صوری ودروغین بود .هیچ وقت مردم به معنای واقعی کلمه ،رای ندادند .
اما ،امام (قدس سره )دو ماه بعد از پیروزی انقلاب ،مردم را پای صندوق های رای آورد و از آن پس تا کنون بطو متوسط در هر سال یک بار مردم به پای صندوقهای رای رفته ورای داده اند.
به راستی در کدام نظام –حتی به ظاهر دمکراتیک –این همه تکیه به رای مردم وجود دارد ؟
در ماه آینده نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش رو داریم که انشا ء الله صحنه ای دیگر از قدرت نمایی نظام اسلام وبسیج مردم خواهد بود .وظیفه ،جایگاه ومسئولیت ما در این مقطع چیست ؟
دست نیاز ویاری به سمت آفتاب درخشان ولایت دراز میکنیم ویاد آور میشویم که :
1)این گفتگو فرضی است وبیشتر به جهت جذابیت وروان بودن ،چنین شیوه ای انتخاب شده است .
2)طرح سوالات بر مبنای فرمایشات مقام عظمای ولایت بوده وتلاش شده است تا با رعایت اصل امانت داری ،حتی ا لامکان سوالات از متن بیانات آن بزرگوار تهیه گردد.
امید آنکه انشا ءالله وبه فضل الهی بتوانیم میدان وجایگاه ومسئولیت خود را بشناسیم وبا دقت به آن عمل کنیم

 و اما در قسمت دوم
16- به نظر شما یک قانونگذاری صحیح و حکیمانه مستلزم چیست؟
هرچه دقت و سنجیدگی و بکار گرفتن دانش و اطلاعات در کار قانونگذاری بیشتر باشد پیشرفت و موفقیت و گره گشایی در کار اجراء ممکن خواهد بود. بدیهی است که قانون گذاری صحیح و حکیمانه مستلزم آن است که نمایندگان همه ی وقتی را که در مجلس شورای اسلامی به آن نیاز دارند صرف کنند و علاوه بر حضور در جلسات عمومی و کمیسیون ها که در آن مباحثه و تبادل نظر انجام میشود ساعتی را هم صرف مطالعه و تفکر و مشورت با کارشناسان کنند.7/3/71
17- مطابق با نظر حضرتعالی اصلی ترین مساله در امر قانون گذاری و تنظیم برنامه های کشور چه چیز باید باشد؟
در تنظیم برنامه های کشور اصلی ترین مساله، عبارت از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پا برهنگان از تبعات دوران ستمشاهی و آثار سلطه بیگانگان است همه ی برنامه های اقتصادی و تولیدی و سازندگی و رونق اقتصادی باید به این هدف متوجه باشد وتنها در این صورت است که این برنامه ها درست و قابل قبول است. نمایندگان محترم باید در قوانین مصوب و نیز در مواجهات خود با مسئولین اجرایی کشور، این را اصل بدانند و وظیفه ی کمک به محرومان را سرلوحه مسئولیت های نمایندگی خود قرار دهند.7/3/71
18- مردم چگونه می توانند در قانونگذاری موثر باشند تا آنچه که در زمینه های اقتصادی و سیاسی می خواهند عمل شود؟
مجلس مظهر حضور و اراده ی مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است.اگر مردم چیزی را در زمینه های اقتصادی یا سیاسی بخواهند که بشود یا نشود و چیزهایی را بخواهند که به سرنوشت کشور ارتباطی پیدا میکند، باید اراده ی خویش را از حنجره و زبان نماینده ی خود بیرون بدهند وبه صورت قانون در آورند واین قانون در سطح کشور عمل بشود. این، تاثیر مردم در قانون گذاری است. 22/9/68
19- در چه صور ت نمایندگان می توانند در تصمیم گیری ها وجهت گیری های کلی اراده ی مردم را دخیل کنند؟
نمایندگان محترم برای اینکه بتوانند این مقصود رابرآورده کنند باید با توده های مردم وانتخاب کنندگان خود ،در تماس وارتباط باشند ونیازهای راستین وخواسته های به حق آنان را به درستی واز نزدیک بشناسند .7/3/71
20-مکرراز طریق استکبار جهانی وعمال فریب خورده داخلی مطرح میشود که در نطام جمهوری اسلامی ،مردم سالاری نیست ودر واقع ملت ایران را به دمکراسی دعوت میکنند .نظر حضرت عالی چیست ؟
این یکی از طنزهای بزرگ امروز ما واین نقطه ی تاریخ است .همان کسانی که نظام طاغوتی شاه،نظام استبدادی دوران پهلوی ،کودتاهای نظامی ونظامهای هیچ از دمکراسی نفهمیده ونشناخته را مورد قبول وتصدیق قرار میدهند،نظام جمهوری اسلامی را که در طول بیست وچهار سال عمر آن ،بیست وچند انتخابات در آن براه افتاده است واز رهبری تا ریاست جمهوری تا نمایندگان مجلس وارکان نظام آن ،با واسطه وبی واسطه ،به انتخاب مردم سر کار می آیند ومردم آنان را میشناسند ومی پسندند وانتخاب میکنند ،به دمکراسی ومردم سالاری دعوت میکنند !در حالی که مردم سالاری ومیل مردم به شرکت در انتخابات مسئولان ،مثل کشور ما ،در خود آمریکا –که دشمنان ما وقدرتهای گزافه گوی آمریکایی ،از پشت بلند گوهای خود ،ملت ما را وما را مخاطب قرار میدهند –وجود ندارد.14/3/82
21-پس حضرتعالی معتقدید که نظام ما یک نظام مردم سالار است ؟  نظام جمهوری اسلامی به معنای حقیقی کلمه ،نظام مردم سالار ومتکی به مردم است .شما ببینید: هر سالی تقریبا یک انتخابات ،کشوری با شصت ،هفتاد میلیون جمعیت ،هر سال یک انتخابات در همه ی شوون ،از رهبری نظام گرفته تا رئیس جمهور ،تا نمایندگان وتا شوراها .مردم اینها را انتخاب میکنند واین ها با انتخاب مردم سر کار می آیند .حادثه بسیار مهمی است ،پدیده بسیار عجیبی است دشمن در مقابل این پدیده در مانده است .22/2/82
22-مردم سالاری از نظر شما به چه معنایی است ؟  یعنی بر خاسته بودن وبر انگیخته بودن از سوی مردم وملت خود .وهمه ی این مفاهیم را هم از مبانی دینی واعتقادی وایمانی گرفته باشد.22/2/82
23-ویژگی مردم سالاری دینی چیست ؟  در مردم سالاری دینی چون نگاه مردم سالاری بر اساس یک اعتقاد دینی است ،قابل نقض نیست .یعنی اگر کسی توانست در انتخابات تقلب کند یا به شیوه ای نظر مردم را جلب کند که به نا حق نگاهشان به وی متوجه باشد ،در منطق مردم سالاری دینی او حقی ندارد ،او مبطل است .او محق نیست .فرض کنید ارزشی که در او نیست ،وانمود کند که در او هست .بعد ،مردم به او اقبال کنند ورای ونظر بدهند .این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه لیبرالیسم غربی است ،کاملا پذیرفته شده است ،اما در منطق مردسالاری دینی نه .این شیوه قابل قبول وپذیرفته شده نیست .22/2/82
24-تفاوت مردم سالاری دینی با دمکراسی غربی در چیست ؟  مردم سالاری دینی ،با دمکراسی های رایج دنیا در بنیاد اختلاف دارند .ریشه ی مشروعیت رای مردم در دمکراسی های رایج دنیا اساسا با مشروعیت رای مردم در نظام مردم سالاری اسلامی که ما به دنبال آن هستیم و آن را حکومت اسلامی وحاکمیت اسلام به حساب می آوریم ،متفاوت است .لذ ا در روشها ،تفاوت بین اینهاست .در دمکراسی های رایج جهان ،ضوابطی که ما برای اداره کشور وبرای مدیران آن قائل هستیم ،وجود ندارد.ممکن است ضوابط دیگری باشد .در اینجا قدرت طلبی وجود ندارد ....
تفاوت دیگر دمکراسی رایج دنیا با نظام مردم سالاری دینی این است که در مردم سالاری دینی کارهای رایج دنیا واسراف ها وتبلیغات پر خرج مطلقا نباید انجام بگیرد .13/12/81
25-اخیرا عده ای روی واژه ای تحت عنوان "بحران مشروعیت نظام "خیلی مانور میدهند ،به نظر حضرتعالی علت آ ن چیست؟
یکی از مسائلی که اینها به شدت دنبالش هستند ،سلب اعتماد مردم ا ز کارایی نظام است ،بعضی از حرفهایی که میشنوید تصادفی نیست .تصادفی نیست که بعضی کسان بیایند در باره ی نظام اسلام بحث کنند وبحران مشروعیت نظام را مطرح سازند .مشروعیت نظام که با رای مردم ،با خواست مردم ،با مجاهدت مردم وبا این همه احساسات وعواطف مردم سر کار آمده ،با این همه مشکلات دست وپنجه نرم کرده ،از همه ی این دشمنی ها ومقابله ها سر فراز بیرون آمده و همه هم بکمک مردم بوده است .آن وقت بیایند این نظام را زیر سوال بگذارند ،بحران مشروعیت !اینها تصادفی نیست .22/2/82
26-در حال حاضر در سراسر دنیا مرتب تبلیغ میکنند که انقلاب اسلامی رو به زوال وضعف است !که متاسفانه این تبلیغ سوء باعث دلسرد شدن عده ای قلیل ودر نتیجه عدم شرکت فعال آنها در انتخابات خواهد شد ،نظر حضرتعالی چیست ؟  این جزء تبلیغات همیشگی دشمنان این انقلاب ونظام است ،عده ای ساده لوح هم ممکن است این را باور کنند .این تبلیغات ممکن است بعضی دوستان را در سر تا سر دنیا دچار افسردگی وغم ،ودشمنان را خوشحال کند ،اما این پیشگویی تاریخی یا یک پیش بینی علمی نیست ،این یک ترفند تبلیغاتی است .اگر انقلاب اسلامی ،ضعیف وپیر وناتوان شده بود ،چرا برای مقابله با آن میلیاردها خرج میکنند ،اگر انقلاب اسلامی از نفس افتاده بود ،چرا آمریکا با همه ی ساز وبرگ سیاسی وتبلیغاتی خود به میدان مبارزه با این انقلاب می آید و روز بروز لحن خود را خشن تر میکند ؟نخیر این انقلاب ،زنده وتوفنده ورو به پیش است وحرکت انقلاب وخطوط ا ساسی آن همچنان زنده است .14/3/81
27-خواست دشمنان نظام در زمان انتخابات چیست ؟ووظیفه مردم در قبال آ ن چیست ؟  دشمنان ما میخواهند که ما در انتخابات شرکت نکنیم واین انتخابات وشرکت مردم چشمگیر نباشد و وانمود کنند که ملت رغبتی به انتخابات وامور مجلس ووسائل اساسی نظام ندارند .ولی مردم باید با حضور خود،این تبلیغات دشمن را تخطئه کنند ودر هر جایی که هستند به همان تعداد مورد نیاز نماینده ی آن حوزه ،به افراد صلح رای دهند .19/2/71
28-چرا دشمنان نمی خواهند که مردم در انتخابات شرکت چشمگیر داشته باشند  ؟   دشمن می خواهد مردم رانسبت به آینده ی خود شان بد بین وناامید کند ....دشمن می خواهد بگوید مردم ایران نسبت به مسئو لینشان خوش بین نیستند وبه آنها اعتماد ندارند .دشمن می خواهد بگوید فاصله میان مردم ومسئولین بوجود آمده واین فاصله هر روز بیشتر میشود .این چیزها را دشمن دارد تفهیم میکند وسمپاشی میکند .دشمن می خواهد بذر تردید وشک وبی اعتمادی وبد بینی در جامعه بپاشد .28/7/68
29-پیام شما برای آن دسته ا ز افردی که ژست ملی گرایی وعلاقه به کشور را میگیرند و از طرفی انتخابات را تحریم میکنند چیست ؟  هر کس که می خواهد این کشور واین ملت عزیز ،سر بلند وموفق باشد ،باید در صحنه های اجتماعی وسیاسی این کشور حضور داشته باشد ،که مظهر اعلای آن هم همین انتخابات است .15/7/77
30-نظرتان در مورد افردی که به نوعی مردم را نسبت به انتخابات نا امید میکنند چیست ؟
هر کس مردم را نسبت به انتخابات بد بین کند یا آنها را از نتایج انتخابات نا امید کند یا فضا را با شایعه پراکنی وتهمت زنی ودر گیری های دروغین ملتهب بکند واز آرایش بیرون بیاورد ،خیانت کرده است ،هر کس می خواهد باشد .13/11/78

ادامه دارد

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا