مقالات وارده يزدفردا

مجلس هشتم و مسئولين (انتخابات مجلس هشتم55 )

سيد محمد حيدري


24 اسفند 1386 روز برگزاري انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي است و انشاءا… همانند سالهاي گذشته حضور سبز و چشمگير مردم در اين صحنه مقدس ، سياسي و سرنوشت سازراكه بيانگر مقبوليت و رضايت بيشتر مردم از نظام جمهوري اسلامي است، را شاهد باشيم . طبعاً اين حضور و مشاركت، پاسخگوئي و مسئوليت پذيري منتخبان را دوچندان مينمايد. بنا به فرموده مقام معظم رهبري : ايمان، لياقت ، كارداني و امين بودن ويژگي شركت در يك مسابقه خدمت رساني است ولي در اين ميان متاسفانه گاهي بعضي هم از ترفندهاي تبليغاتي،بازي باعواطف واحساسات بخصوص اعتقادات مذهبي مردم و برگزاري مراسم مختلف با عناوين مذهبي و غيرمذهبي استفاده ميكنند تا با تطميع و ترغيب عده اي خاص و نيز جلب نظر عده اي ساده دل آراء آنها را كسب كنند كه البته اين مساله جاي بحث و بررسي ديگري دارد.
با مروري به شيوه تبليغاتي انتخابات گذشته شاهد بوديم ديوارهايي از جنس سنگ ، آجر ، سراميك ، درب و پنجره مساجد ، منازل و فروشگاهها، شاخه درختان، تيربرق ، علائم راهنمايي و رانندگي و آرامگاه فوت شدگان در خلد برين و ..... به وسيله عكس و پوستر و پارچه پوشش داده شده بود كه صحنه فراموش نشدني وجاي تأمل، انديشيدن و برنامه ريزي صحيح را ميطلبد.
هرچند مسئولين محترم شهرداري در انتخابات سالهاي گذشته اقدام به نصب پارچه برزنت در چهارراه و جايگاه هاي مختلف در سطح شهر نمودند منتها افرادي به بهانه هاي مختلف به بريدن پارچه برزنت و تخريب جايگاه ها مبادرت ورزيدند. اگر چه هزينه انتخاباتي بعضي از كانديداها سرسام آور بود و در شبهاي سرد زمستان شاهد بريده شدن پارچه برزنت، پاره نمودن عكس و پارچه، چسباندن عكس روي عكس ، بدبيني ، تخريب شخصيت و … در بين نامزدهاي انتخاباتي بوديم و در ساعات پاياني تبليغات انتخاباتي پاره شدن عكس و پوستر توسط خودروهاي موردحمايت بعضي از كانديداها را مشاهده نموديم .برخي كانديداها در شبهاي سرد با خودرو شخصي خودشان ضمن تردد در سطح شهر با ديدن پوستر و تصاويرشان احساس شور، شعف ، شادي و غرور مينمودند و همين شور ونشاط سردي زمستان رابه انتخاباتي گرم پيوند زد . مردم هميشه در صحنه استان با گشت و گذار در سطح شهر پياده يا سوار بر موتورسيكلت و خودروهمراه باخانواده هايشان به تماشاي شهرشان مي پرداختند تا ببينند چه خبر است وحتي در سطح شهر شايعه شده بود كه براي هر يك از كانديدا مبلغ 20 ميليون تومان وام داده اند كه البته خدا را شاهد ميگيرم كه حتي ريالي هم كمك مالي نشده است.
اگر چه در انتخابات شوراي سوم شهر يزد عده اي طوري عمل نمودند كه نقشي انفعالي داشته اند اما در شبهاي سرد زمستاني خودروهاي در حال تردد در سطح شهربعلت ترس از سرماشيشه خودروشان را جهت گرفتن بروشور تبليغاتي پايين نميآوردند و گروهي با بي تفاوتي از كنار عكس و پوسترهاي نصب شده عبور مينمودند.
هرچند دراين انتخابات عده اي عليرغم داشتن خصوصيات بارز يك كانديدا در جاروجنجال و هياهوي تبليغاتي ديگران محو شدند و نتوانستند آن طور كه شايسته است خود را مطرح كنند.
قانون جديد در محدوديت تبليغات ، نصب عكس و پوستر و پارچه و موارد اين چنيني را محدود و ممنوع كرده است و اين امر باعث كاهش هزينه هاي تبليغاتي كانديداهاي مجلس هشتم خواهد شد. منتها كانديداها بايد مخارج جزئي و كلي خود را اعلام نمايند و درنظر داشته باشند كه صرف هزينه هاي هنگفت با شيوه تبليغات اسلامي مغايرت دارد.
براي اصلاح روشهاي ناصواب و نيز به منظور بهبود رويهها موارد ذيل پيشنهاد ميگردد:
1ـ نهادهاي اجرايي و نظارتي با اتخاذ راهكارهايي از هزينه هاي سرسام آور انتخاباتي جلوگيري نمايند لذا بايد فارغ از هزينه هاي تبليغاتي شرايط متعادلي ايجاد شود تا كليه كانديداهاي مستعد بتوانند خود را مطرح نمايند.
2ـ معياري جهت صرف هزينه هاي تبليغاتي در هر منطقه تعيين و مورد عمل قرار گيرد.
3ـ ايجاد جايگاه تبليغاتي ثابت و سيار توسط مسئولين محترم شهرداري به صورت نصب صفحات فلزي و ميله هاي عمودي سيار بر حسب تعداد كانديداها
4ـ برخورد قاطع با متخلفين در امر انتخابات
5ـ برگزاري كلاسهاي توجيهي و آموزشي جهت كانديداها و ناظرين صندوق يكماه قبل از انتخابات
6ـ شفاف سازي و ارائه اطلاعات لازم درخصوص برگزاري انتخابات به روش مكانيزه و كامپيوتري

حسن ختام، اميداريم انشاءا… مسئولين محترم با برنامه ريزي مدون، دقيق و جامع در كليه سطوح زمينه مشاركت فعال و باانگيزه مردم را در انتخابات فراهم سازند.

 

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا