مدير عامل شركت گاز استان يزد با اشاره به افزايش تعرفه گاز استان يزد نسبت به نحوه اجراي اين مصوبه مجلس انتقاد كرد.

معلي با بيان اينكه بايد از قبل درخصوص افزايش تعرفه گاز در اسفند اطلاع رساني و آگاهي لازم به مردم داده مي‌شد، اظهار داشت: به طور قطع مردم با داشتن آگاهي لازم از افزايش تعرفه ‌ها بر مصرف گاز مديريت بيشتري اعمال مي‌كردند .

وي سپس به آب و هواي معتدل استان در اين مصوبه اشاره و تاكيد كرد: ‌آب و هواي يزد با استاني نظير سمنان هم خواني بيشتري دارد ولي بدون توجه به آب و هواي كويري و تنها به صرف آمار مقطع خاص از هواشناسي يزد در رديف استانهاي معتدل محسوب شده است.

وي سپس با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر رعايت الگوي مصرف از سوي مشتركين و مقابله با مصرف بي رويه انرژي، تاكيد كرد:‌روش اجرايي اين مصوبه كه از سوي وزارتخانه هاي مرتبط نظير بازرگاني تنظيم شده‌ است نياز به اصلاح و بازبيني دارد.

مدير عامل شركت گاز استان تاكيد كرد: در تعرفه جديد نرخ محاسبه گاز از 80 ريال به ازاي هر مترمكعب گاز شروع و در صورت مصرف بيش از الگوي مصرف بصورت تصاعدي به 690 ريال مي‌رسد.

وي با بيان اينكه دردستور العمل جديد استان‌ها به 5 دسته سردسير،‌سردسير2، سردسير3 ، معتدل و گرمسير تقسيم بندي شده‌اند خاطرنشان كرد: يزد در دستورالعمل جديد در رديف استانها معتدل است، در حاليكه بخشودگي مناطق سرد 2 برابر حق بخشودگي مناطق معتدل مي‌باشد.

مدير عامل شركت گاز با بيان اينكه بخش عمده‌اي از مشتركين درماه اول اجرايي شدن اين مصوبه شامل افزايش تعرفه شده اند، تاكيد كرد:‌روح قانون بسيار خوب تنظيم شده است ولي ضوابط اجرايي اين قانون به خوبي تدوين نشده كه قابل اصلاح است.

يزدفردا  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا